Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

29.6.2018

Paikallinen sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten työkaluna

Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty laissa, vaan se on työmarkkinoilla käytettävä yleiskielinen ilmaisu, jonka tarkempi merkityssisältö riippuu asiayhteydestä. Laajasti ymmärrettynä käsitteellä voidaan viitata kaikkiin työpaikalla tehtyihin sopimuksiin, mutta useimmiten paikallinen sopiminen käsitetään suppeampana terminä liittyen sellaisiin työ- ja virkaehtosopimusten sisältämiin määräyksiin, joista on mahdollisuus sopia toisin.

29.6.2018

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä julkinen perusrekisteri, joka sisältää tiedot kiinteistön omistajista eli lainhuudoista, kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksestä sekä erityisistä oikeuksista. Rekisteriin merkitään myös edellä mainittuja tietoja koskevat hakemukset sekä muistutus- ja saantotietoja kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen taikka kiinteistönkaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

18.6.2018

Jääviys muutoksenhakuperusteena

Hallintolain (434/2003) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen eli jäävi. Edes asian valmisteluun ei esteellinen virkamies saa osallistua.

31.5.2018

Suorahankinta – poikkeus hankintalain pääsäännöstä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) mukaan hankintayksiköt ovat velvollisia kilpailuttamaan hankintansa. Kyse on pääsäännöstä, josta voidaan poiketa vain laissa säädetyllä suorahankintaperusteella tai silloin, kun hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

31.5.2018

Hallinnanjakosopimuksen vaikutus ulosottoon

Maakaaren (MK, 540/1995) 14 luvun 3 §:n mukaan yhteisomistajien keskinäinen sopimus kiinteistön hallinnasta saadaan kirjata. Säännös tarkoittaa hallinnanjakosopimusta, joka on kiinteistön yhteisomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan kiinteistön käyttöön liittyvistä ehdoista sekä sen hallinnan ja käytön jakamisesta. Ulosottotilanteessa kirjatulla hallinnanjakosopimuksella on merkittävä vaikutus suoraan ulosottokaaren (UK, 705/2007) 4 luvun 73.2 §:n perusteella: sen mukaan yhteisesti omistettua kiinteistöä ei nimittäin saa ulosmitata, jos sopimus hallinnan jakamisesta on kirjattu.

22.5.2018

Poistettu säännös pyynnöstä surmaamisesta saattoi johtaa lievempiin tuomioihin kuolinaputapauksissa

Alkuperäisen rikoslain (RL, 39/1889) henkirikoksia käsittelevässä 21 luvussa oli erillissäännös, jonka mukaan toisen tämän omasta vakaasta pyynnöstä surmaavalle voitiin tuomita tavallista tahallista surmaamista lievempi rangaistus. RL 21 luku uudistettiin osana rikoslain kokonaisuudistuksen toista vaihetta vuonna 1994, jolloin silloinen säännös pyynnöstä surmaamisesta poistettiin laista kokonaan.

14.5.2018

Konkurssivelallisen itsekriminointisuoja

Konkurssivelalliselle on asetettu konkurssilaissa (KonkL) myötävaikutus- ja tietojenantovelvollisuus, joka konkretisoituu, kun käräjäoikeus on asettaa yhtiön konkurssiin ja määrää pesänhoitajan selvittämään konkurssipesää.

14.5.2018

Rangaistuksen lieventäminen

Suomalaisessa oikeusjärjestyksessä rikoksen tekijän rangaistusta voidaan lieventää, mikäli rikoksen tekoaikana vallinneet olosuhteet aiheuttaisivat liian ankaran seuraamuksen rikoksen tekijälle. Lieventämisperusteet menevät lähelle rikosoikeudellisia vastuuvapaus- ja anteeksiantoperusteita, mutta ovat silti itsenäisiä ja aiheiltaan lievempiä perusteita.

8.5.2018

Piiri pieni pyörii – kielletyt kartellit

Tarjouskartellissa on kyse kilpailulain vastaisesta sopimuksesta tai vastaavasta järjestelystä, jossa normaalisti keskenään kilpailevat yritykset toimivat salaa yhteistyössä saadakseen itselleen etua. Kartellit rajoittavat luonnollisen kilpailun lisäksi tavaroiden ja palvelujen tuotantoa, vähentävät kuluttajille tarjottavia vaihtoehtoja ja nostavat siten hintoja.

27.4.2018

Kotiarestia konnuuksista – uusi vaihtoehto tutkintavankeudelle

Pakkokeinolakiin (PKL, 806/2011) lisätty säännös tutkinta-arestista tulee voimaan vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen, kun henkilö on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, voi tuomioistuin vangittuna pitämisen tai vangitsemisen sijaan määrätä hänet tiettyjen rajaehtojen täyttyessä tutkinta-arestiin. Uusi pakkokeino tarjoaa siten vaihtoehdon vangitsemiselle ja vangittuna pitämiselle tilanteissa, joissa matkustuskiellon määrääminen katsotaan riittämättömäksi.