Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

18.9.2018

Yksipuolinen tuomio – seuraus prosessuaalisten velvoitteiden laiminlyömisestä

Sellaisissa siviiliprosessuaalisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen riita-asia), voi tuomioistuin antaa tietyissä tilanteissa yksipuolisen tuomion (YPT). Ratkaisu ei tällaisessa tapauksessa perustu materiaalisen tutkinnan johtopäätöksiin, vaan siihen, ettei asianosainen ole täyttänyt prosessuaalisia velvoitteitaan.

18.9.2018

Kielletty ja sallittu syytteen muuttaminen

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL, 689/1997) 5:17 §:ssä säädetään lähtökohtaisesta syytteenmuutoskiellosta. Vastaajan oikeusturvan kannalta kielto on oleellinen – vastaajan on jo haasteen perusteella voitava tietää, mistä häntä syytetään ja miten hän voi rikosoikeudenkäyntiinsä varautua. Kielto ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan syyttäjälle on laissa jätetty jonkin verran pelivaraa.

18.9.2018

Hallinnollinen rangaistusseuraamus

Hallintolain (434/2003) 67 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla, keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.

23.7.2018

Joustavat normit osana ympäristölainsäädäntöä

Joustavilla normeilla tarkoitetaan tarkoituksellisesti avoimeksi, jopa suoranaisen epämääräisiksi, jätettyjä ilmaisuja, jotka luovat vain löyhät raamit lainkohdan soveltamiselle. Ne ovat tyypillisiä etenkin ympäristöoikeudellisessa sääntelyssä, koska oikeudenalalle on ominaista yksilöllisten olosuhteiden runsaus ja vaihtelut sekä muutosten ennalta arvioimisen vaikeus.

23.7.2018

Kaasusumutin voimankäyttövälineenä

Paprika-, tai käännösvirheen myötä yleisimmin pippurisumutteena tunnettuun kaasusumuttimeen, voi yksityishenkilö, yhteisö tai säätiö saada poliisiviranomaisen myöntämän luvan. Vaikka useimmiten chilipaprikan kirvelevää kapsaisiinia sisältävä voimankäyttöväline ei ongelmitta rinnastukaan ampuma-aseisiin, on sitä koskeva sääntely kirjattu ampuma-aselakiin (1/1998).

29.6.2018

Paikallinen sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten työkaluna

Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty laissa, vaan se on työmarkkinoilla käytettävä yleiskielinen ilmaisu, jonka tarkempi merkityssisältö riippuu asiayhteydestä. Laajasti ymmärrettynä käsitteellä voidaan viitata kaikkiin työpaikalla tehtyihin sopimuksiin, mutta useimmiten paikallinen sopiminen käsitetään suppeampana terminä liittyen sellaisiin työ- ja virkaehtosopimusten sisältämiin määräyksiin, joista on mahdollisuus sopia toisin.

29.6.2018

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä julkinen perusrekisteri, joka sisältää tiedot kiinteistön omistajista eli lainhuudoista, kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksestä sekä erityisistä oikeuksista. Rekisteriin merkitään myös edellä mainittuja tietoja koskevat hakemukset sekä muistutus- ja saantotietoja kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen taikka kiinteistönkaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.

18.6.2018

Jääviys muutoksenhakuperusteena

Hallintolain (434/2003) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen eli jäävi. Edes asian valmisteluun ei esteellinen virkamies saa osallistua.

31.5.2018

Suorahankinta – poikkeus hankintalain pääsäännöstä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) mukaan hankintayksiköt ovat velvollisia kilpailuttamaan hankintansa. Kyse on pääsäännöstä, josta voidaan poiketa vain laissa säädetyllä suorahankintaperusteella tai silloin, kun hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

31.5.2018

Hallinnanjakosopimuksen vaikutus ulosottoon

Maakaaren (MK, 540/1995) 14 luvun 3 §:n mukaan yhteisomistajien keskinäinen sopimus kiinteistön hallinnasta saadaan kirjata. Säännös tarkoittaa hallinnanjakosopimusta, joka on kiinteistön yhteisomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan kiinteistön käyttöön liittyvistä ehdoista sekä sen hallinnan ja käytön jakamisesta. Ulosottotilanteessa kirjatulla hallinnanjakosopimuksella on merkittävä vaikutus suoraan ulosottokaaren (UK, 705/2007) 4 luvun 73.2 §:n perusteella: sen mukaan yhteisesti omistettua kiinteistöä ei nimittäin saa ulosmitata, jos sopimus hallinnan jakamisesta on kirjattu.