Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

21.12.2012

Yleiset tiet

Tienpito käsittää maantien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan. Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia. Tienpitoviranomaisena toimii Tiehallinto, joka huolehtii tienpitäjälle kuuluvista tehtävistä ja käyttää puhevaltaa tienpitoa koskevissa asioissa. Tienpitoviranomaiset voivat sulkea tai rajoittaa yleisen tien käyttöä liikennemerkeillä, esimerkiksi keväällä kelirikkoaikana.

20.12.2012

Kotirauhan rikkominen

Asianajaja Väinö Teperi, As:tsto Teperi & Co Oy vaino.teperi(at)teperi-law.fi Kotirauhan rikkomiseen syyllistyy se, joka tunkeutuu ilman laillista syytä kotirauhan suojaamalle alueelle vastoin asukkaan suostumusta. Myös meneminen kotirauhan suojaamalle alueelle salaa eli hiipimällä ja kätkeytymällä sinne on kotirauhan rikkomista. Myös laillisesti kotirauhan suojaamalle alueelle päässyt henkilö syyllistyy kotirauhan rikkomiseen, mikäli hän kieltäytyy poistumasta alueelta kehotuksesta huolimatta tai mikäli olosuhteista olisi pääteltävissä, että kaikkien ulkopuolisten olisi jo pitänyt poistua. Kotirauhalla suojattuja alueita ja paikkoja ovat vakinaiset asunnot, kesämökit, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, asuntovaunut ja –autot. Myös veneet ja laivat ovat kotirauhasuojan piirissä. Asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat saavat kotirauhan suojaa, samoin kuin näihin pihoihin välittömästi liittyvät rakennukset. Kotirauhan suojaa nauttivat ne henkilöt, jotka käyttävät edellä mainittuja tiloja asumiseen, vaikka asuminen olisi vain satunnaistakin. Rangaistus kotirauhan rikkomisesta on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta. Myös niin sanottu julkinen kotirauha on suojattua. Sillä tarkoitetaan ennen kaikkea valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen virastoissa oleskelevien ja työskentelevien rauhaa ja yksityisyyttä. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta korkeintaan kuusi kuukautta. Jos kotirauhaa rikotaan pahoinpitelytarkoituksessa tai muussa vahingontekoaikomuksessa, sovelletaan ankarampaa rangaistusasteikkoa. Tyypillistä ankarammin rangaistavaa käyttäytymistä on irtaimiston rikkominen tai varustautuminen hengenvaarallisella aseella sekä kahden tai useamman yhdessä tekemä kotirauhan rikkominen. Rangaistus on tällöin vankeutta korkeintaan kaksi vuotta.

21.1.2012

Vuokralaisen oikeudet

1995 voimaan tullut laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittää vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet. Lain tarkoituksena on suojata vuokralaista kohtuuttoman ankarilta vuokrasopimuksen ehdoilta. Vuokrasuhde perustuu sopimussuhteeseen. Sopimussuhde synnyttää osapuolten välille oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka osapuolten tulee täyttää.

21.1.2012

Vuokralaisen velvollisuudet

Vuokralaisen tärkein velvollisuus on vuokran maksaminen. Vuokran maksutavasta, -määrästä ja vuokran erääntymispäivästä kannattaa sopia kirjallisella vuokrasopimuksella.

21.1.2012

Sirpalealueet lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä

Hirvieläinasetuksessa on säädetty, että kaatoluvan myöntäminen edellyttää valkohäntäpeuran osalta 500 ha:n metsästysaluetta ja hirvien osalta 1.000 ha:n metsästysaluetta. Lisäksi alueen tulee olla riittävän yhtenäinen. Pykälään on otettu vastaavansisältöinen säännös metsästysalueen pinta-aloista.

21.1.2012

Vuokran määrä ja sen korottaminen

Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat vuokran suuruudesta ja maksupäivästä vuokrasopimuksella. Vuokra ei saa olla kohtuuton verrattuna samalla alueella vuokratuista samantasoisista ja samaan tarkoitukseen käytetyistä asunnoista perittäviin vuokriin.

21.1.2012

Tiekunta – toimitsijamiehelle/hoitokunnalle kuuluvat tehtävät

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on mm. edustaa tiekuntaa, pitää tiliä tiekunnan tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä esittää tarkastettavaksi tilitys edelliseltä varainhoitokaudelta ja talousarvio seuraavaa varainhoitokautta varten, tiemaksuihin liittyvät asiat; muutokset, maksuunpanoluettelo, huolehtia vahvistettujen tie- ja käyttömaksujen perimisestä ja huolehtia siitä, että tie pidetään kunnossa, sekä muista, yhteistä tienpitoa koskevista tehtävistä.

21.1.2012

Vuokrasopimuksen irtisanominen vuokranantajan näkökulmasta

Olen vuokrannut asuntoni vuokralaiselle toistaiseksi. Tilanteeni kuitenkin muuttui kun ystäväni heitti minut ulos hänen asunnostaan, joten tarvitsen asunnon pikaisesti omaan käyttööni. Miten saan nykyisen asukkaan sopimuksen päättymään ja riittääkö perusteeksi oman tilanteeni muuttuminen, jolloin tarvitsen asunnon heti itselleni? Vuokrasopimus on tehty vuonna 1995. Miten minun pitää toimia, jos vuokralainen ei suostu lähtemään vapaaehtoisesti?

21.1.2012

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.3.2000

Uudistuksen seurauksena ympäristö- ja vesilupien käsittely muuttui. Lain ei esitöiden mukaan pitäisi tiukentaa lupajärjestelmän ehtoja.

21.1.2012

Yksityistie

Yksityistiellä tarkoitetaan tietä, jonka ylläpidosta valtio ei vastaa. Vaikka tiestä huolehtiminen onkin yksityisten ihmisten (yleensä tiekunnan) tehtävänä, siitä ei seuraa, että tietä saisi käyttää vain rajattu ryhmä. Satunnainen kulkeminen yksityisteillä, kävellen tai pyörällä, kuuluu jokamiehen oikeuksien piiriin. Autoilu yksityisteillä ei kuulu jokamiehen oikeuksiin. Satunnaiseen läpiajoon voi kysyä luvan tieosakkaalta. Yksityistien varrella asuvan tieosakkaiden kiinteistöille kulku luvallisissa asioissa on sallittua, eikä vierailun toteutumiseksi tarvitse pyytää erityistä lupaa.