Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

26.1.2017

Edunvalvontavaltuutus

Jokaisella oikeustoimikelpoisella henkilöllä on mahdollisuus tehdä edunvalvontavaltuutus. Tällöin valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa omaisuutta koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa ja/tai henkilöä koskevissa asioissa.

13.11.2014

Mitä kaikkea omaisuutta voidaan ulosmitata?

Ulosmittauksen kohteena voi olla sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Kohde voi olla esine tai oikeus. Oikeus voi olla esimerkiksi oikeus palkkaan tai saatava (saamisoikeus). Ulosmittauskelpoisuuden edellytyksenä on, että kohde kuuluu velalliselle tai muuten vastaa hakijan saatavasta, se voidaan yksilöidä, sillä on varallisuusarvoa ja sen ulosmittaamista ei ole laissa kielletty. Esimerkkinä viimeisimmästä on lapsilisä ja asumistuki. Sellainenkin omaisuus, jonka sijaintipaikkaa ei tunneta, saadaan ulosmitata, kunhan omaisuus voidaan sitä näkemättä riittävästi yksilöidä. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvo voidaan ulosmitata sen tunnistetietojen perusteella.

12.3.2014

Oikeudenkäyntiavustajalla tulee olla lupa

Asianosainen voi käyttää siviiliprosessissa oikeudenkäyntiavustajaa oikeudenkäynnissä tukenaan ollessaan myös itse läsnä istunnossa. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista sääntelee sitä, kuka saa toimia oikeudenkäyntiavustajana.

11.3.2014

Edunvalvontavaltuutus ja lääkärinlausunto

Edunvalvontavaltuutusta laadittaessa lääkärinlausunnot ovat merkityksellisiä eri vaiheissa. Kun henkilö laatii edunvalvontavaltuutustaan, voidaan lääkärinlausunto hankkia sen tueksi, että henkilö on tiennyt valtuutuksen merkityksen sen laatiessaan. Henkilöllä on toisin sanoen ollut oikeudellinen toimintakyky, minkä puolesta lääkärinlausunto voi riitatilanteessa toimia todisteena.

8.3.2014

Lääkärinlausunto muistisairaan oikeustoimien tukena

Muistisairaan kuten Alzheimer-potilaan tekemän oikeustoimen tueksi voidaan hankkia lääkärinlausunto, sillä muistisairaus voi vaikuttaa potilaan ymmärrykseen oikeustoimen oikeudellisesta luonteesta. Lääkärinlausunto voi todistaa henkilön oikeudellista toimintakykyä, eli kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevällä tavalla, jos kyvyn puutteesta tulee riitaa. Tuomioistuin harkitsee lääkärinlausunnon todistusarvoa tapauksittain tehdessään päätöstä siitä, onko henkilö ymmärtänyt tekemänsä oikeustoimen luonteen.

16.2.2014

Vanhuksen hoitotahto

Potilaslain mukaan potilasta tulee hoitaa tämän tahdon mukaan. Jos potilaana on vajaakykyinen vanhus, on hoitopäätökseen kuitenkin saatava potilaan edustajan taikka lähiomaisen tai muun läheisen suostumus.

16.2.2014

Hoitotahto onnettomuuksia ja sairauksia varten

Potilaslaki edellyttää potilaan hoitamista tämän tahdon mukaan. Hoitotahdon laatimisessa on kyse siitä, että määrää millaista hoitoa itselle voidaan taikka saadaan antaa onnettomuuden taikka sairauskohtauksen sattuessa. Se on mahdollista laatia joko suullisesti tai kirjallisesti.

24.1.2014

Hautajaismääräykset

Hautajaismääräykset laaditaan eläessä omia hautajaisia varten. Ne voidaan pätevästi sisällyttää esimerkiksi testamenttiin.

21.1.2014

Muistisairaus ja testamentti

Oikeudellinen toimintakyky määrittelee henkilön kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevästi. Muistisairaudet voivat vaikuttaa tähän kykyyn niin, etteivät päätökset tule enää pätevällä tavalla tehdyksi.

14.12.2013

Mitä on hyvä asianajotapa?

Hyvää asianajotapaa säännellään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät.