Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

11.12.2018

Valvontarangaistus

Valvontarangaistus on yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 41.1 §:n määritelmäsäännöksen mukaan ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta tuomittava rangaistus, jonka suorittamista valvotaan teknisillä välineillä ja muilla laissa säädetyillä tavoilla. Lain 43.1 §:n mukaan valvontavälineitä ovat määrättyyn paikkaan asennetut, tuomitun haltuun annettavat tai hänen ylleen ranteeseen, nilkkaan tai vyötärölle kiinnitettävät tekniset välineet, mistä juontuu rangaistuslajin kansankielisempi nimitys, pantarangaistus.

11.12.2018

Testamentin moite – perillisen yksinoikeus testamentin saajaa vastaan

Testamentin moitteella tarkoitetaan perillisen tai, mikäli lakimääräistä perillistä ei ole, Valtiokonttorin testamentin saajaa vastaan ajamaa kannetta testamentin julistamisesta pätemättömäksi. Moiteperusteet on yksilöity perintökaaressa (PK, 40/1965) tyhjentävästi ja ne liittyvät joko väitteeseen testamentin syntymisen edellytyksissä olevasta puutteesta tai testamentissa olevasta muotovirheestä.

11.12.2018

Pikkupatentti pähkinänkuoressa: hyödyllisyysmallioikeus keksinnön suojausvaihtoehtona

Hyödyllisyysmalli on patentin tavoin yksinoikeus käyttää keksintöä ammattimaisesti. Teollisoikeudelliselta luonteeltaan kyse on lähinnä tuote- ja laitekeksintöjä suojaavasta yksinoikeudesta ja sitä käytetään silloin, kun on kyse sellaisesta teknisestä ideasta tai ratkaisusta, joka ei yllä patentoitavuuden verrattain korkeaksi asetetulle tasolle, mutta sisältää kuitenkin sen verran keksinnöllisyyttä, että immateriaalioikeudelliselle suojaamiselle on tarvetta.

1.11.2018

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiä on yhdenvertaisuus lain edessä, puolueettomuus ja rehellisyys tuomioistuimissa, käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä tehokkaat muutoksenhakukeinot.

1.11.2018

Kunnan oikeus etuilla – etuostolaki ja kiinteistökaupat

Etuostolain (608/1977) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa vapaaehtoisella kaupalla myyty kunnassa sijaitseva kiinteistö, sen määräala tai -osa itselleen myyjän ja ostajan sopimin ehdoin.

1.11.2018

Hankintalain seuraamusvalikoima

Kun julkisen hankintamenettelyn yhteydessä on menetelty lain, EU:n lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (Hankintalaki, HankL, 1397/2016) 154 §:n perusteella määrätä hankintayksikölle joko yhden tai useamman seuraamuksen.

18.9.2018

Yksipuolinen tuomio – seuraus prosessuaalisten velvoitteiden laiminlyömisestä

Sellaisissa siviiliprosessuaalisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen riita-asia), voi tuomioistuin antaa tietyissä tilanteissa yksipuolisen tuomion (YPT). Ratkaisu ei tällaisessa tapauksessa perustu materiaalisen tutkinnan johtopäätöksiin, vaan siihen, ettei asianosainen ole täyttänyt prosessuaalisia velvoitteitaan.

18.9.2018

Kielletty ja sallittu syytteen muuttaminen

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL, 689/1997) 5:17 §:ssä säädetään lähtökohtaisesta syytteenmuutoskiellosta. Vastaajan oikeusturvan kannalta kielto on oleellinen – vastaajan on jo haasteen perusteella voitava tietää, mistä häntä syytetään ja miten hän voi rikosoikeudenkäyntiinsä varautua. Kielto ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan syyttäjälle on laissa jätetty jonkin verran pelivaraa.

18.9.2018

Hallinnollinen rangaistusseuraamus

Hallintolain (434/2003) 67 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla, keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.

23.7.2018

Joustavat normit osana ympäristölainsäädäntöä

Joustavilla normeilla tarkoitetaan tarkoituksellisesti avoimeksi, jopa suoranaisen epämääräisiksi, jätettyjä ilmaisuja, jotka luovat vain löyhät raamit lainkohdan soveltamiselle. Ne ovat tyypillisiä etenkin ympäristöoikeudellisessa sääntelyssä, koska oikeudenalalle on ominaista yksilöllisten olosuhteiden runsaus ja vaihtelut sekä muutosten ennalta arvioimisen vaikeus.