Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

1.11.2018

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiä on yhdenvertaisuus lain edessä, puolueettomuus ja rehellisyys tuomioistuimissa, käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä tehokkaat muutoksenhakukeinot.

1.11.2018

Kunnan oikeus etuilla – etuostolaki ja kiinteistökaupat

Etuostolain (608/1977) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa vapaaehtoisella kaupalla myyty kunnassa sijaitseva kiinteistö, sen määräala tai -osa itselleen myyjän ja ostajan sopimin ehdoin.

1.11.2018

Hankintalain seuraamusvalikoima

Kun julkisen hankintamenettelyn yhteydessä on menetelty lain, EU:n lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (Hankintalaki, HankL, 1397/2016) 154 §:n perusteella määrätä hankintayksikölle joko yhden tai useamman seuraamuksen.

18.9.2018

Yksipuolinen tuomio – seuraus prosessuaalisten velvoitteiden laiminlyömisestä

Sellaisissa siviiliprosessuaalisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (dispositiivinen riita-asia), voi tuomioistuin antaa tietyissä tilanteissa yksipuolisen tuomion (YPT). Ratkaisu ei tällaisessa tapauksessa perustu materiaalisen tutkinnan johtopäätöksiin, vaan siihen, ettei asianosainen ole täyttänyt prosessuaalisia velvoitteitaan.

18.9.2018

Kielletty ja sallittu syytteen muuttaminen

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL, 689/1997) 5:17 §:ssä säädetään lähtökohtaisesta syytteenmuutoskiellosta. Vastaajan oikeusturvan kannalta kielto on oleellinen – vastaajan on jo haasteen perusteella voitava tietää, mistä häntä syytetään ja miten hän voi rikosoikeudenkäyntiinsä varautua. Kielto ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan syyttäjälle on laissa jätetty jonkin verran pelivaraa.

18.9.2018

Hallinnollinen rangaistusseuraamus

Hallintolain (434/2003) 67 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla, keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.

23.7.2018

Joustavat normit osana ympäristölainsäädäntöä

Joustavilla normeilla tarkoitetaan tarkoituksellisesti avoimeksi, jopa suoranaisen epämääräisiksi, jätettyjä ilmaisuja, jotka luovat vain löyhät raamit lainkohdan soveltamiselle. Ne ovat tyypillisiä etenkin ympäristöoikeudellisessa sääntelyssä, koska oikeudenalalle on ominaista yksilöllisten olosuhteiden runsaus ja vaihtelut sekä muutosten ennalta arvioimisen vaikeus.

23.7.2018

Kaasusumutin voimankäyttövälineenä

Paprika-, tai käännösvirheen myötä yleisimmin pippurisumutteena tunnettuun kaasusumuttimeen, voi yksityishenkilö, yhteisö tai säätiö saada poliisiviranomaisen myöntämän luvan. Vaikka useimmiten chilipaprikan kirvelevää kapsaisiinia sisältävä voimankäyttöväline ei ongelmitta rinnastukaan ampuma-aseisiin, on sitä koskeva sääntely kirjattu ampuma-aselakiin (1/1998).

29.6.2018

Paikallinen sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten työkaluna

Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty laissa, vaan se on työmarkkinoilla käytettävä yleiskielinen ilmaisu, jonka tarkempi merkityssisältö riippuu asiayhteydestä. Laajasti ymmärrettynä käsitteellä voidaan viitata kaikkiin työpaikalla tehtyihin sopimuksiin, mutta useimmiten paikallinen sopiminen käsitetään suppeampana terminä liittyen sellaisiin työ- ja virkaehtosopimusten sisältämiin määräyksiin, joista on mahdollisuus sopia toisin.

29.6.2018

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin julkinen luotettavuus

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä julkinen perusrekisteri, joka sisältää tiedot kiinteistön omistajista eli lainhuudoista, kiinteistöön kohdistuvista kiinnityksestä sekä erityisistä oikeuksista. Rekisteriin merkitään myös edellä mainittuja tietoja koskevat hakemukset sekä muistutus- ja saantotietoja kaupanvahvistajan, pesänjakajan tai ulosottomiehen ilmoituksen taikka kiinteistönkaupan verkkopalvelusta saadun tiedon perusteella.