Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hae artikkeleista

21.12.2019

Etunimen harkinnanvaraiset edellytykset

Edellytykset suomalaisen henkilön etunimelle luetellaan etu- ja sukunimilaissa. Etunimelle on sekä ehdottomia, että harkinnanvaraisia edellytyksiä. Ehdottomien edellytysten vastaista nimeä ei voida myöntää missään tapauksessa. Harkinnanvaraisten edellytysten vastainen nimi voidaan hyväksyä etu- ja sukunimilain 3 §:n poikkeusperusteilla. Seuraavassa käydään läpi harkinnanvaraisia edellytyksiä.

21.12.2019

Etunimen ehdottomat edellytykset

Edellytykset suomalaisen henkilön etunimelle luetellaan etu- ja sukunimilaissa. Etunimelle on sekä ehdottomia, että harkinnanvaraisia edellytyksiä. Ehdottomien edellytysten vastaista nimeä ei voida myöntää missään tapauksessa. Harkinnanvaraisten edellytysten vastainen nimi voidaan hyväksyä etu- ja sukunimilain 3 §:n poikkeusperusteilla. Seuraavassa käydään läpi ehdottomia edellytyksiä henkilön etunimelle.

21.12.2019

Kiihottaminen kansanryhmää vastaan

Rikoslain mukaan kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomitaan se, joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

21.12.2019

Yhteisomistusesineen ulosmittaus

Voiko oma omaisuus joutua ulosmittauksen kohteeksi, jos omaisuuden toinen omistaja joutuu ulosottoon. Vastaus on kyllä, yhteisomistuksessa oleva omaisuus voidaan ulosmitata. Ulosottokaaressa on kuitenkin asetettu tietyt edellytykset, jotka tulee täyttää, jotta yhteisomistusesine voidaan ulosmitata. Yhteisomistusesineellä tarkoitetaan määräosin omistettua kiinteistöä tai irtainta esinettä. Myös arvopaperiin perustuvat yhteiset oikeudet, kuten osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön osakkeet, kuuluvat tässä tarkoitettuihin yhteisomistusesineisiin.

28.11.2019

Edunvalvontavaltuutus ja lahjan antaminen

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan siinä tapauksessa, ettei hän itse ole tulevaisuudessa tähän kykenevä. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan, kun valtuuttaja sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaa. Lähtökohtaisesti edunvalvontavaltuutus ei oikeuta lahjoittamaan päämiehen omaisuutta. Valtuutetulla ei ole kelpoisuutta lahjoittaa omaisuutta ilman erillistä määräystä valtakirjassa

28.11.2019

Perusteet asunto-osakkeen haltuunotolle

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää osakkeenomistajan hallinnassa olevan osakehuoneiston haltuunotosta yhtiön hallintaan asunto-osakeyhtiölaissa mainittujen perusteiden nojalla. Osakehuoneiston voi ottaa hallintaan enintään kolmeksi vuodeksi.

28.11.2019

Läheisen oikeus kieltäytyä todistamasta oikeudessa

Lähtökohtaisesti jokainen on kutsuttuna velvoitettu todistamaan oikeudessa. Asianosaisen lähiomainen voi kuitenkin halutessaan kieltäytyä todistamasta jutussa. Läheisellä on usein arkaluonteisia tietoja, joita asianomainen on luottamuksellisesti uskonut tai läheinen on saanut tietää perhe-elämän yhteydessä. Vaitiolo-oikeuden on tarkoitus suojella asianosaisen ja läheisen suhdetta. Jos läheinen pakotetaan todistamaan asianosaista vastaan, hän joutuu ristiriitaiseen tilanteeseen, jossa hänen täytyy valita valehtelun ja läheisen vahingoittamisen puolesta. Eettisen ongelman lisäksi läheisen todistelu saattaa ristiriidan takia olla epäluotettavaa.

22.10.2019

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkamisessa on kyse työsopimuksen lakkauttamisesta sopimuskumppanin vakavan sopimusrikkomuksen takia. Purkaminen eroaa irtisanomisesta siten, että työsuhteen velvoitteet päättyvät välittömästi. Tällöin toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa ei noudateta irtisanomisaikaa, ja määräaikaisessa työsopimuksessa sopimus lakkaa kesken sopimuskauden. Irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen ja painava, mutta purkamisperusteen tulee olla erityisen painava. Purkaminen on harvinainen tapa päättää työsopimus ja tarvitsee taakseen tavallista painavamman syyn.

22.10.2019

Työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaan työntekijällä on mahdollisuus pidättäytyä sellaisesta työstä, josta aiheutuu hänelle itselleen tai toiselle työntekijälle vakavaa henkeen tai terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Työntekijä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka tällaisesta työstä pidättäytymisestä aiheutuu. Työntekijällä on siis oikeus kieltäytyä vakavasti vaarallisiksi katsomistaan töistä, eikä hän tämän takia voi menettää palkkaansa tai joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

22.10.2019

Tasa-arvolain syrjintäolettama työhönotossa

Tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) mukaista kiellettyä syrjintää tapahtuu, kun työnantaja työhön ottaessaan, taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan, syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Jos työnantaja valitsee vähemmän ansioituneen toista sukupuolta edustavan henkilön tehtävään, syntyy tilanteessa ns. syrjintäolettama. Syrjintäolettaman ei ole tarkoitus kumota työnantajan oikeutta valita parhaaksi näkemänsä henkilö tehtävään. Sen on tarkoitus ainoastaan estää sukupuolen käyttö työhönoton perusteena.