Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.11.2018

Kunnan oikeus etuilla – etuostolaki ja kiinteistökaupat

Etuostolain (608/1977) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Oikeudella tarkoitetaan kunnan oikeutta lunastaa vapaaehtoisella kaupalla myyty kunnassa sijaitseva kiinteistö, sen määräala tai -osa itselleen myyjän ja ostajan sopimin ehdoin.

1.11.2018

Hankintalain seuraamusvalikoima

Kun julkisen hankintamenettelyn yhteydessä on menetelty lain, EU:n lainsäädännön tai Maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti, markkinaoikeus voi julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (Hankintalaki, HankL, 1397/2016) 154 §:n perusteella määrätä hankintayksikölle joko yhden tai useamman seuraamuksen.

31.5.2018

Suorahankinta – poikkeus hankintalain pääsäännöstä

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki, 1397/2016) mukaan hankintayksiköt ovat velvollisia kilpailuttamaan hankintansa. Kyse on pääsäännöstä, josta voidaan poiketa vain laissa säädetyllä suorahankintaperusteella tai silloin, kun hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

9.4.2018

Pacta sunt servanda – sopimuksen sitovuuden periaate

Yksi sopimusoikeuden keskeisimmistä lähtökohdista on periaate sopimuksen sitovuudesta. Oikeustoimen solmivat sopijapuolet voivat yhdessä sopimusvapauden nojalla päättää velvoitteista, joita he sopimuksellaan sitoutuvat noudattamaan.

31.12.2012

Kuka on velvollinen korvaamaan oikeudenkäyntikulut?

Asianosainen, joka häviää asian tuomioistuimessa, on pääsäännön mukaan velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut. Oikeudenkäynnit ovat tulleet arvonlisäveron ja menettelyn mutkikkuuden vuoksi niin kalliiksi, ettei keskituloisella suomalaisella aina ole ollut mahdollisuutta saada riita-asiassa tuomioistuimen ratkaisua. Ei uskalleta lähteä epävarmaan prosessiin. Artikkelissa kerrotaan miten kuluvastuu voi riita-oikeudenkäynnissä jakautua.

17.12.2012

Kuluttajansuoja kaupassa

Mitä teen, jos ostamani auto, kone, laite tai muu ei vastaa sitä, mitä olemme mielestäni sopineet?

17.12.2012

Lapsiin kohdistuva markkinointi

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva tuotteiden markkinointi on yleisesti tunnustettu ongelmalliseksi. Nuoren ihmisen mieleen on helpompi vaikuttaa kaupallisessa mielessä, kuin aikuisiin. Houkutus suunnata mainontaa nuoriin on kuitenkin suuri, sillä yhä enenevässä määrin lapset ja nuoret päättävät mitä kuluttavat. Heidän mieltymyksensä ja toiveensa vaikuttavat myös perheen kulutukseen yleisemminkin.

17.12.2012

Milloin myyjä on viivästynyt myydyn tavaran luovutuksessa?

Mikäli myytyä tavaraa ei luovuteta ostajalle lainkaan tai luovutus tapahtuu liian myöhään , eikä myöhästyminen johdu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta syystä, on myyjä viivästynyt suorituksessaan. Kyseinen sääntely ilmenee Kauppalaista, jota sovelletaan irtaimen omaisuuden kauppaan yritysten välillä tai vastaavasti yksityisten henkilöiden välillä. Periaate koskee myös kuluttajakauppaan, jossa osapuolina ovat elinkeinoharjoittaja ja kuluttajana toimiva yksityishenkilö ja jota säännellään tarkemmin Kuluttajansuojalaissa.

17.12.2012

Myyjän viivästymisen seuraamukset kuluttajakaupassa

Myyjä on kaupassa syyllistynyt viivästymiseen, kun myytyä tavaraa ei luovuteta ostajalle ollenkaan tai tavaran luovutus tapahtuu liian myöhään, eikä viivästyminen ole voinut johtua ostajasta tai ostajan puolelta tulevasta seikasta. Silloin kun myyjän katsotaan syyllistyneen viivästymiseen erilaiset seuraamusvaihtoehdot ovat ostajan oikeus pidättyä kauppahinnan maksusta, ostajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, kaupan purkaminen sekä myyjän asettaminen vahingonkorvausvastuuseen. Myyjän viivästymisen seuraamuksista säädetään Kuluttajansuojalaissa.

17.12.2012

Oikeudellisia kysymyksiä luottokortista

Luottokortit ovat yleistyneet maksuvälineenä selvästi viime vuosien aikana. Seuraavaan on koottu muutamia oikeudellisia kysymyksiä koskien luottokortteja.