Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

17.12.2012

Myyjän viivästymisen seuraamukset kuluttajakaupassa

Myyjä on kaupassa syyllistynyt viivästymiseen, kun myytyä tavaraa ei luovuteta ostajalle ollenkaan tai tavaran luovutus tapahtuu liian myöhään, eikä viivästyminen ole voinut johtua ostajasta tai ostajan puolelta tulevasta seikasta. Silloin kun myyjän katsotaan syyllistyneen viivästymiseen erilaiset seuraamusvaihtoehdot ovat ostajan oikeus pidättyä kauppahinnan maksusta, ostajan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, kaupan purkaminen sekä myyjän asettaminen vahingonkorvausvastuuseen. Myyjän viivästymisen seuraamuksista säädetään Kuluttajansuojalaissa.

17.12.2012

Oikeudellisia kysymyksiä luottokortista

Luottokortit ovat yleistyneet maksuvälineenä selvästi viime vuosien aikana. Seuraavaan on koottu muutamia oikeudellisia kysymyksiä koskien luottokortteja.

17.12.2012

Ostajan oikeus purkaa kauppa virheen perusteella

Tässä käsitellään kaupan purkua irtaimen omaisuuden osalta. Maa-alueiden ja muun kiinteän omaisuuden kaupassa virheet ja niiden vaikutukset arvostellaan hieman toisin.

17.12.2012

Ostajan toimenpiteet virhetilanteessa

Kun ostaja havaitsee hankkimassaan tuotteessa virheen, tulee hänen reagoida siihen. Kauppalain mukaan hänen tulee kohtuullisessa ajassa ilmoittaa myyjälle virheestä, säilyttääkseen oikeutensa vedota virheellisyyteen.

17.12.2012

Sopimusvapaus irtaimen esineen kaupassa

Maassamme irtaimilla esineillä käytävää kauppaa sääntelee kauppalaki. Siinä kaupankäynnille annetaan selvät pelisäännöt ja määritellään monet seuraukset sääntöjen rikkomisesta.

17.12.2012

Sovintomenettely – edullisempi riidanratkaisukeino

Yritys taikka yksityinen ihminen voi joutua sellaiseen oikeudelliseen riitatilanteeseen, jossa tuntuu, että käytettävänä ei ole muita keinoja kuin oikeudenkäyntitie.

17.12.2012

Tavaran hinnan määräytyminen

Kauppaa koskeva sopimus voidaan pätevästi tehdä myös silloin, kun kaupankohteen hintaa ei ole itse sopimuksessa määritelty. Yleensä hinta on aina sovittu ennen kaupantekoa, mutta joissain tilanteissa se on saattanut jäädä syystä tai toisesta tekemättä. Tämän vuoksi kauppalakiin on otettu säännös, jonka nojalla tavaralle voidaan määrittää hinta.

17.12.2012

Tavaran oikeudellinen virhe irtaimen esineen kaupassa

Vaikka ostettu tavara itsessään olisi täysin moitteetonta, saattaa sitä rasittaa oikeudellinen virhe. Tällöin kaupanteosta täysin sivullisella taholla on tavaraan omistusoikeus, panttioikeus tai muu oikeus. Virheellisyys edellyttää, että ostaja ei ole sitoutunut hyväksymään tuota oikeutta, ja sivullisen oikeus rajoittaa ostajan asemaa.

17.12.2012

Vaaranvastuu kaupassa

Vaaranvastuu irtaimen esineen kaupassa käsittelee riskinjakoa tapauksissa, joissa tavaraa kaupanteon jälkeen kohtaa tapaturma. Säännökset koskevat ostajan velvollisuutta maksaa kauppahinta tällaisissa tapauksissa, vaikka kauppatavara olisikin “pilalla”. Eli mikäli tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt, myyjästä riippumattomasta syystä.

17.12.2012

Vastuu luottokortin oikeudettomasta käyttämisestä

Oikeus luottokortin käyttämiseen on vain sen nimetyllä omistajalla, eikä kukaan toinen saa käyttää toisen omistamaa luottokorttia. Luottokorttien oikeudeton käyttäminen on kuitenkin yleistynyt sitä mukaa kun luottokortit ovat löytäneet tiensä yhä useamman kuluttajan lompakkoon. Luottokortin oikeudetonta käyttöä tarkoitetaan, kun luottokortti on varastettu, ja varastaja käyttää sitä tai kun luottokortin tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin, ja ulkopuolinen on valmistanut käyttöönsä kopion luottokortista. Joissain tilanteissa luottokortin omistaja on itse saattanut luovuttaa luottokorttinsa toisen henkilön hallintaan ja kyseinen henkilö on käyttänyt itsenäisesti vastaanottamaansa luottokorttia. Kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajan vastuusta silloin kuin luottokortin oikeudetonta käyttöä on tapahtunut.