Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.10.2012

Ostajan selonottovelvollisuus kiinteistön kaupassa

Maakaaren 2 luvun 22 pykälän mukaan ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Ostajan velvollisuuksiin kuuluu tarkistaa kiinteistön kunto ja kiinteistön asiapaperit ennen kaupantekoa. Ostajalla ei ole velvollisuutta ilman erityistä syytä tarkistaa myyjän kiinteistöstä antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottaa tarkastusta seikkoihin, joiden selvittäminen edellyttää teknisiä tai muita tavanomaisesta poikkeavia toimenpiteitä. Hallituksen esityksen (HE 120/1994) mukaan, ostajan on ryhdyttävä tarkempaan tutkimukseen ja kääntyä asiantuntija-apuun, jos kiinteistössä on havaittavissa epäilystä herättävinä seikkoina esim. seinien kosteutta.

1.10.2012

Varainsiirtoveron maksuaika ja seuraamukset maksun viivästymisestä

Ostajan on huolehdittava oma-aloitteisesti varainsiirtoveron maksamisesta. Vero on suoritettava viimeistään lainhuutoa tai kirjaamista haettaessa tai jos lainhuutoa tai kirjaamista ei ole säädetyssä ajassa haettu tai sitä ei ole haettava, kuuden kuukauden kuluessa luovutussopimuksen (kauppakirjan) tekemisestä. Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden tai osuuksien luovutuksen yhteydessä varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa. Edellisestä poiketen, varainsiirtovero on suoritettava luovutussopimuksen tekemisen yhteydessä, kun luovutus tapahtuu kiinteistönvälittäjän välityksin.

1.10.2012

Virheestä reklamointi kiinteistökaupan yhteydessä

Ostajan on reklamoitava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt se havaita. Sitä, mikä on kohtuullinen aika, ei ole laissa tarkemmin määritelty. Oikeuskäytännön mukaan karkeana sääntönä voidaan pitää, että virheestä on ilmoitettava 3-4 kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja pääsi selville virheen merkityksestä. Joka tapauksessa 8-9 kuukauden kulumista on jo pidetty liian pitkänä. Käytännössä tarvittavien, virheestä annettavien ja reklamaation tukena käytettävien lausuntojen ja raporttien saaminen voi viedä aikaa. Aikaa kuluu myös siihen, kun ostaja harkitsee tarvitseeko hän prosessin läpikäymiseen asiantuntija-apua. Kohtuulliseen aikaan lasketaan kuuluvaksi tarvittavan materiaalin hankkimiseen kuluvan ajan lisäksi esim. neuvottelut asiaa hoitavan asianajajan kanssa. Toteennäyttämiskysymysten vuoksi reklamaatio kannattaa aina tehdä kirjallisena.

1.8.2012

Entä jos kiinteistön virhe ilmenee vasta vuosien päästä ostosta?

Kiinteistön laatuvirheeseen voidaan lain mukaan vedota viiden vuoden sisällä siitä, kun ostaja on saanut kiinteistön hallintaansa. Jos ostaja kuitenkin huomaa kiinteistössä virheen ennen viiden vuoden kulumista, mutta ei ilmoita siitä myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta, ei ostajalla ole enää oikeutta ruveta toimenpiteisiin myyjää kohtaan.

1.8.2012

Voiko kiinteistön virhe olla merkityksetön?

Jotta ostaja voi laatuvirheen perusteella esittää vaatimuksia, virheen on oltava merkityksellinen suhteessa kauppahintaan. Ostettu kiinteistö voi poiketa myyntisopimuksessa sovitusta niin, että poikkeaminen katsotaan merkityksettömäksi kaupan taikka kauppaehtojen kannalta.

1.8.2012

Mikä on kiinteistön mikrobitutkimus?

Rakennuksen rakenteista tehdään usein mikrobitutkimuksia silloin, kun rakennuksen myyjä ja ostaja riitelevät rakennuksessa ilmenneistä kosteusvaurioista. Mikrobitutkimuksella pyritään selvittämään onko rakennuksessa kosteusvaurio ja minkä laajuisesta ja luonteisesta kosteusvauriosta on kyse.

1.8.2012

Voiko myyjän kiinteistöstä antamiin tietoihin luottaa, vai pitääkö ne tarkistaa?

Kiinteistönkaupassa myyjän antamien kiinteistöä koskevien tietojen tulee olla totta.

1.8.2012

Onko ostajalla tarkastusvelvollisuus kiinteistökaupassa?

Kiinteistönkaupassa ostajan tulee tarkastaa kiinteistö ennen kaupantekoa.

1.8.2012

Onko myyjällä velvollisuus korjata käytetyssä kiinteistössä oleva virhe kuten homevaurio?

Lainsäädännön mukaan, myyjällä ei ole velvollisuutta korjata myymässään kiinteistössä ilmennyttä virhettä. Kiinteistön ostaja ei siis voi oikeusteitse vaatia myyjää korjaamaan kiinteistön virhettä kuten homevauriota. Ostajalla on oikeus hakea kuitenkin virheen takia kiinteistön kauppahinnan alennusta, tai jos virhe on merkittävä niin kaupan purkua. Myyjältä on lisäksi mahdollista vaatia vahingonkorvauksia.

1.8.2012

Milloin kiinteistön kauppa voidaan purkaa virheen vuoksi?

Jotta kiinteistön kauppa voitaisiin purkaa, tulee siinä ilmenneen virheen olla lainsäädännön mukaan olennainen. Olennaisuutta arvioitaessa selvitetään virheen merkitys kokonaisuudessaan ostajalle: onko virhe ollut niin merkittävä, etteivät muuta vaihtoehtoa voida pitää kohtuullisena? Arviointi tehdään objektiivisella mittapuulla.