Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Velan vanhentuminen

Julkaistu 30.3.2020

Velan vanhentumisella tarkoitetaan velan raukeamista ajan kulumisen ja osapuolten passiivisuuden takia. Vanhentumista säätelee laki velan vanhentumisesta. Laki antaa yleiset säännökset velan vanhentumisesta, joista ei voida poiketa velallisen vahingoksi.  Laki ei säätele kaikkia velkasuhteita. Sitä ei sovelleta esim. veroihin, julkisiin maksuihin, rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, eläkkeeseen tai elatusapuun. Muissa laissa voi olla poikkeavia säännöksiä velan vanhentumista koskien.

Yleinen velan vanhentumisaika on kolme vuotta. Vanhentumisaika on viisi vuotta, jos velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön niin kuin lainvoimainen tuomio, Jos tuomio/päätös puretaan, velan ei katsota vanhentuneen kyseisen tuomion antamisen jälkeen kuluneena aikana.

Vanhentumisajan laskeminen alkaa eräpäivästä, jos siitä on velallista sitovasti sovittu. Jos velka voidaan vaatia suoritettavaksi ennen määrättyä eräpäivää velallisen sopimusrikkomuksen perusteella tai muun syyn johdosta, vanhentumisaika alkaa kulua, kun velka on eräännyttämistoimien johdosta erääntynyt.

Jos kauppahinnan tai vastikkeen suorittamiselle ei ole sovittu eräpäivää, vanhentumisaika alkaa myyjän luovuttaessa kaupan kohteen ostajalle tai kun muu velkoja täyttää oman suoritusvelvollisuutensa. Velasta suoritettava korko, viivästyskorko ja muut liitännäiskustannukset samoin kuin pääoman lyhennys ja muu osasuoritus vanhentuvat itsenäisesti. Nämä liitännäiskustannukset kuitenkin vanhenevat, jos velan pääoma vanhenee.

Toistaiseksi myönnetyt ja ehdollisesti syntyvät velat vanhentuvat kymmenen vuoden kuluttua oikeusperusteen syntymisestä. Näissäkin tapauksissa vanhentumisaika muuttuu kolmeksi vuodeksi, kun velka, joko velkojan vaatimuksesta tai muusta syystä, erääntyy maksettavaksi.

Velan vanhenemisen voi pysäyttää katkaisutoimilla. Katkaisutoimia ovat mm. velan maksujärjestelyistä sopiminen, velallisen suoritus velasta ja velkojan vaatimus velan maksamisesta. Katkaisu voi tapahtua myös oikeudellisten toimien takia, kuten saatavaa koskevan kanteen nostamisen tai ulosottoasian vireille laittamisen takia. Katkaisemisesta alkaa uusi, edellisen mittainen, vanhenemisaika. Velan pääoman vanhenemisen katkaiseminen katkaisee samalla myös korkojen, ym. liitännäiskustannusten vanhenemisen. Luonnollisen henkilön sopimukseen perustuva velka kuitenkin vanhenee lopullisesti 20 vuodessa velan erääntymisestä. Aika pitenee 25 vuoteen, jos myös velkoja on luonnollinen henkilö. Tätä vanhenemisaikaa ei voi katkaista.