Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Kiinteistön kaupan esisopimus

Julkaistu 23.8.2019

Maakaaressa säädetään esisopimuksen tekemisestä kiinteistönkaupassa. Esisopimusta voidaan käyttää tilanteissa, joissa sopijapuolelle halutaan varata tilaisuus vetäytyä lopullisesta kaupan solmimisesta ennen kuin lopullisen kaupan ehdot ovat täyttyneet. Esisopimusta voidaan käyttää, jos molemmat osapuolet haluavat sitoutua kauppaan, mutta kaupan lopullisella solmimiselle on sillä hetkellä este. Esim. kaavoitustilanteen lisäselvittäminen saattaa olla seikka, jonka takia tehdään esisopimus.

Esisopimus eroaa ehdollisesta kiinteistön kauppasopimuksesta siten, että se sisältää mahdollisuuden vetäytyä kaupasta. Esisopimus ei vielä anna ostajalle oikeuksia kiinteistöön. Kiinteistö saatetaan siis pätevästi myydä kolmannelle, tai ulosmitata myyjän velasta esisopimuksen tekemisen jälkeenkin. Tällöin myyjälle syntyy vahingonkorvausvelvollisuus ostajaa kohtaan.

Esisopimus on tehtävä samalla tavalla kuin kiinteistön kaupankin sopimus. Esisopimus on tehtävä kirjallisessa muodossa, sen on oltava osapuolten allekirjoittama ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistama. Esisopimus tulee sisältää myös tiedot luovutustarkoituksesta, luovutettavasta kiinteistöstä, osapuolista ja kauppahinnasta. Kauppahinnan voi tosin jättää osin avoimeksi, esim. riippumaan kiinteistöjen yleisestä hintakehityksestä, mutta tällöin kauppahinnan laskennan peruste on kuitenkin mainittava. Esisopimuksessa voidaan sopia, että se sitoo vain toista osapuolta. Pääsääntönä on molemminpuolinen sitovuus, jos ei toisin sovita.

Esisopimuksessa on mainittava se päivä, jolloin kiinteistön kauppa on viimeistään tehtävä. Jos tällaista päivää ei ole määrätty, on esisopimus voimassa viisi vuotta sopimuksentekopäivästä.  Voimassaoloaikaa on mahdollista jatkaa, jos tästä sovitaan määrämuodossa. Jos kaupan tekemistä ei vaadita määräajassa, esisopimus raukeaa.

Esisopimuksen osapuolella on maakaaren mukaan oikeus vaatia toista osapuolta tekemään kiinteistön kauppa esisopimuksen mukaisesti. Kanne esisopimuksen pääsopimuksen täytäntöönpanosta sovituilla ehdoilla on laitettava vireille kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kaupan edellytyksenä oleva ehto on toteutunut.  Toinen osapuoli voidaan velvoittaa kaupan tekemiseen tuomioistuimessa. Esisopimusta rikkonut osapuoli on velvollinen korvaamaan sopimuksen rikkomisesta aiheutuneen vahingon toiselle osapuolelle. Esisopimukseen voidaan kirjata jo valmiiksi ehto sovitusta sopimussakosta.