Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Millainen vastuu kiinteistönvälittäjällä on kiinteistön kaupassa?

Julkaistu 22.1.2011

Kiinteistönvälittäjä on vastuussa toiminnastaan sekä toimeksiantajalleen että tämän vastapuolelle. Hänen on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti, huolellisesti ja hyvää välitystapaa noudattaen sekä ottaen huomioon toimeksiantajan ja myös tämän vastapuolen edut. Välitysliikkeen suorituksen tulee myös vastata siitä markkinoinnissa annettuja tietoja.

Kiinteistönvälittäjän on annettava kummallekin kaupan osapuolelle kaikki tiedot, jotka vaikuttavat kauppaan. Hänen on myös varmistuttava toimeksiantajan hänelle antamien tietojen paikkansapitävyydestä, jos hänellä on aihetta epäillä tietojen oikeellisuutta. Hänen on myös oikaistava mahdollinen virheellinen tai puutteellinen tieto. Välittäjän tehtäviin kuuluu myös välityskohdetta koskevan sopimuksen laatiminen sekä muiden sopimuksen toteutumiseen liittyvien tehtävien huolehtiminen, ellei toisin ole sovittu.

Kiinteistönvälittäjän virheellisen menettelyn johdosta toimeksiantajalla on oikeus purkaa toimeksiantosopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole sen jälkeen, kun toimeksiantaja on hyväksynyt välityskohteesta tehdyn tarjouksen. Purkuoikeutta ei ole myöskään silloin, kun välitysliikkeen suorituksessa oleva virhe on toimeksiantajan kannalta vähäinen.

Toimeksiantajalla on oikeus virheen johdosta vaatia välityspalkkion ja mahdollisesti sovitun kustannusten korvauksen alentamista, jos virheestä on aiheutunut toimeksiantajalle haittaa. Jos haitta on olennainen, välitysliikkeellä ei ole ollenkaan oikeutta palkkioon tai korvaukseen. Toimeksiantajalla on lisäksi oikeus saada välitysliikkeeltä korvausta vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.

Toimeksiantajan vastapuolella on myös oikeus saada välitysliikkeeltä korvaus vahingosta, jonka välitysliikkeen virheellinen menettely on hänelle aiheuttanut.