Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Tiekunta – toimitsijamiehelle/hoitokunnalle kuuluvat tehtävät

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Tuula Suhonen, Mikkeli, As:tsto Suhonen Oy, tuula(at)suhonen.info

Toimitsijamiehen tai hoitokunnan tehtävänä on mm. edustaa tiekuntaa, pitää tiliä tiekunnan tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä esittää tarkastettavaksi tilitys edelliseltä varainhoitokaudelta ja talousarvio seuraavaa varainhoitokautta varten, tiemaksuihin liittyvät asiat; muutokset, maksuunpanoluettelo, huolehtia vahvistettujen tie- ja käyttömaksujen perimisestä ja huolehtia siitä, että tie pidetään kunnossa, sekä muista, yhteistä tienpitoa koskevista tehtävistä.

Hoitokunta tai toimitsijamies ovat oikeutettuja ratkaisemaan seuraavat asiat:

  1. Tieoikeuden myöntäminen, ennestään olevaan tiehen. Tieoikeus on annettava, mikäli se on tärkeä kiinteistön tarkoituksenmukaista käyttöä varten eikä siitä aiheudu millekään kiinteistölle kohtuutonta haittaa. Luvattomaan käyttämiseen puuttuminen on tienkäyttäjän ja tiekunnan välinen asia (sakonuhka/oikeus saada poliisilta virka-apua).
  2. Tieoikeuden lakkauttaminen: Tieoikeuden lakkauttaminen ja tienpitovelvollisuudesta vapauttaminen.
  3. Lupa säännöllisen liikenteen harjoittamiseen. Lupa voidaan myöntää sille, joka luvallisesti harjoittaa liikennettä tai muuta elinkeinoa ja tien käyttäminen on tärkeää hänen elinkeinonsa harjoittamista varten. Lupaharkinnan perusteina huomioidaan, onko tie rakenteeltaan soveltuva kysymyksessä olevaan liikenteeseen ja aiheutuuko tien käyttämisestä huomattavaa haittaa sille kiinteistölle, jonka alueella tie on, tai jollekin, jolla ennestään on oikeus tiehen.
  4. Lupa veräjän tai puomin pitämistä varten, esim. jatkuvan luvattoman tienkäytön estämiseksi. Tiellä voidaan kieltää pitämästä veräjää tai puomia, jos kieltoa on pidettävä liikenteen takia tarpeellisena eikä siitä aiheudu kohtuutonta haittaa kiinteistölle, jonka kautta tie kulkee. Tällaista kieltoa ei kuitenkaan ole annettava, jos liikenneturvallisuuden tai muun tärkeän syyn on katsottava vaativan veräjän tai puomin pitämistä tiellä. Tiekunnalla ei ole valtuuksia ryhtyä konkreettisiin toimenpiteisiin puomin poistamiseksi, vaan asiassa on käännyttävä viranomaisten puoleen, pyytämällä poliisilta virka-apua laittoman puomin poistamiseen.

Vastaavasti rakennuksen tai aidan rakentamiseen tarvitaan tiekunnan lupa, jos aita vaarantaa liikenneturvallisuutta ja se on tarkoitus rakentaa yksityisen tien tai sen osan varrelle kahdentoista metrin etäisyydellä ajoradan keskiviivasta. Lupaa ei tarvitse hakea asemakaava-alueella, eikä silloin kun aita rakennetaan tiealueen ulkopuolelle. Luvantarvetta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten tiealueen raja on määritelty.

  1. Korvaukset ja kustannukset. Tieoikeuden saamisesta voidaan velvoittaa maksamaan kohtuullinen korvaus. Korvausta määrättäessä on otettava huomioon tien tekemisestä kulunut aika ja tiestä saatava hyöty. Tien kulumisesta tai vaurioittamisesta voidaan velvoittaa maksamaan tien kuntoon panemisesta aiheutuvat lisäkustannukset, jos kulumista ja mahdollista vaurioitumista ei ole huomioitu tieyksikköjä määrättäessä tai käyttömaksujen määräämisperusteita vahvistettaessa.
  2. Tien käyttämiseen tarvitaan tieosakkaiden tai tiekunnan lupa, jos tietä käytetään muun kuin tieosakkaan järjestämään toimintaan tai tilapäisiin kuljetuksiin, esim. soranajo, jotka selvästi lisäävät tien kunnossapitokustannuksia. Tilapäisestä käytöstä voidaan periä käyttömaksu kuljetuksen tai toiminnan järjestäjältä.
  3. Lupa puutavaran varastointia ja autopaikkaa varten. Milloin tien käyttämiseksi puutavaran kuljetukseen on tarpeen varastoida puutavaraa tien varrelle, voidaan tätä varten määrätä luovutettavaksi käyttöoikeus tarvittavaan alueeseen. Puutavaran varastoinnista ja autopaikasta ei saa aiheutua huomattavaa haittaa kiinteistölle, johon alue kuuluu.

Lue myös artikkelikirjastomme artikkelit “Yksityistie”, “Yksityistie – tiekunta”, ja “Yksityistie – Tien kunnossapito”.