Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan 1.3.2000

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Jari Kääriäinen, Iisalmi, As:tsto Jari Kääriäinen Oy, jari.kaariainen(at)asianajajat.net

Uudistuksen seurauksena ympäristö- ja vesilupien käsittely muuttui. Lain ei esitöiden mukaan pitäisi tiukentaa lupajärjestelmän ehtoja.

Kuitenkin uudella lailla tavoitellaan ympäristön tilan kohenemista. Ympäristönsuojelulaissa on säännökset muun muassa ympäristönsuojelun periaatteista, lupaviranomaisista ja lupamenettelystä, korvauksista, valvonnasta ja muutoksenhausta. Kaikkiaan yli 20 lakia muuttui.

Kokonaan kumottiin ilmansuojelu-, meluntorjunta- ja ympäristölupamenettelylaki. Lisäksi tehtiin osamuutoksia mm. vesi-, jäte-, terveydensuojelulakeihin. Viimeksimainitusta ympäristölupahakemuksen laatijan kannalta olennainen sijoitus- ja immissiolupasääntely siirrettiin ympäristönsuojelulakiin. Kansalliseen sääntelyyn tuotiin periaatteita, joita jo EU-oikeudessa oltiin käytetty aiemmin, kuten parhaan tekniikan vaatimus (Best available technology) ja pienimmän haitan periaate.

Uudistuksen myötä vesioikeudet lakkaavat. Ympäristöluvan hakijan kannalta on lohdullista tietää, että luvat saa nyt yhdestä ja samasta paikasta, ympäristölupavirastosta. Lupaharkinta muuttuu siten, että kun aiemmin lupaharkinnassa otettiin huomioon ainoastaan nimenomainen sektori, jota koskeva lupa haetaan, on nyt otettava huomioon kaikki ympäristövaikutukset.

Myös valitustie muuttuu. Nyt voimassaolevan sääntelyn mukaan valitus on laadittava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valituksen laatimiseen, käsittelyyn, oikeudenkäyntikuluihin jne. sovelletaan edelleen hallintolainkäyttölakia.