Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vuokralaisen oikeudet

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Harri Kontturi, Joensuu, As:tsto Kontturi&Co Oy harri.kontturi(at)kontturi.fi

1995 voimaan tullut laki asuinhuoneiston vuokrauksesta määrittää vuokralaisen ja vuokranantajan oikeudet ja velvollisuudet. Lain tarkoituksena on suojata vuokralaista kohtuuttoman ankarilta vuokrasopimuksen ehdoilta. Vuokrasuhde perustuu sopimussuhteeseen. Sopimussuhde synnyttää osapuolten välille oikeuksia ja velvollisuuksia, jotka osapuolten tulee täyttää.

Vuokralainen saa käyttää asuinhuoneistoa omana tai yhteisenä asuntona puolisonsa ja perheeseen kuuluvien lasten kanssa. Huoneistoa saadaan käyttää myös lähisukulaisten kanssa, jos siitä ei aiheudu haittaa vuokranantajalle. Samalla edellytyksellä enintään puolet asunnosta voidaan alivuokrata tai luovuttaa toisen käytettäväksi enintään kahden vuoden ajaksi. Vuokralainen saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokraoikeuden huoneistossa asuvalle puolisolleen, perheeseen kuuluvalle lapselle tai jomman kumman puolison vanhemmalle, jollei vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa vuokraoikeuden siirtoa.

Vuokranantajan on pidettävä huoneisto vuokralaisen saatavana sinä päivänä, jona vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa. Jollei huoneisto ole valmis tai vapaa silloin, kun vuokralaisella on oikeus saada se hallintaansa, ja viivästyksestä on vuokralaiselle olennaista haittaa, vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus. Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus jo ennen kuin hänen on määrä saada huoneisto hallintaansa, jos on ilmeistä, että huoneiston hallintaan saaminen tulee edellä mainitulla tavalla viivästymään.

Vuokralaisella on oikeus saada vapautus vuokran maksamisesta tai vuokra kohtuullisesti alennetuksi siltä ajalta, jolta huoneistoa ei ole voitu käyttää tai jolta huoneisto ei ole ollut vaadittavassa tai sovitussa kunnossa. Oikeutta ei ole, jos huoneiston puutteellinen kunto johtuu vuokralaisen laiminlyönnistä tai muusta huolimattomuudesta taikka korjaus- tai muutostyö on suoritettu vuokralaisen vastattavan vahingon johdosta. Samoilla edellytyksillä vuokralaisella on myös oikeus saada korvaus vuokranantajan toimenpiteen tai laiminlyönnin aiheuttamasta haitasta tai vahingosta

Vuokralaisen oikeuksiin kuuluu, että vuokranantaja pitää huoneiston kohtuullisessa kunnossa. Huoneiston tulee olla vuokrasuhteen alkaessa ja sen aikana sellaisessa kunnossa kuin vuokralainen huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella voi vaatia, jollei muusta kunnosta ole sovittu. Jos vuokranantaja laiminlyö huoneiston puutteellisuuden korjauksen, vuokralainen saa vuokrasopimuksen purkamisen sijasta korjata puutteellisuuden vuokranantajan kustannuksella paitsi, jos puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen. Vuokralaisen on huolehdittava siitä, että puutteellisuuden korjauksesta vuokranantajalle aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina. Jos vuokralainen haluaa itse remontoida asuntoa, siitä on sovittava vuokranantajan kanssa. Samoin on syytä sopia, kuinka korjaus- ja muutostyöt huomioidaan vuokrassa, varsinkin jos vuokralainen maksaa itse remontin kustannukset.