Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Vuokran määrä ja sen korottaminen

Julkaistu 21.1.2012

Asianajaja Harri Kontturi, Joensuu, As:tsto Kontturi&Co Oy harri.kontturi(at)kontturi.fi

Vuokranantaja ja vuokralainen sopivat vuokran suuruudesta ja maksupäivästä vuokrasopimuksella. Vuokra ei saa olla kohtuuton verrattuna samalla alueella vuokratuista samantasoisista ja samaan tarkoitukseen käytetyistä asunnoista perittäviin vuokriin. Rahana suoritettava vuokra on maksettava viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, jollei maksuajasta ole toisin sovittu. Vuokranmaksukautena pidetään kuukautta tai muuta ajanjaksoa, jolta vuokra sopimuksen mukaan on maksettava. Muuna kuin rahana esim. työsuorituksena suoritettavan vuokran maksamisesta on sovittava erikseen.

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia vuokrankorotuksesta ja sen perusteista vuokrasopimuksella tai jokaisen korotuksen yhteydessä erikseen tehtävällä sopimuksella. Jos on sovittu, että vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksen ajankohdan tai määrän, tällainen sopimusehto on mitätön, jos ei ole myös sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa.

Vuokrankorotus voi perustua sovittuun indeksiehtoon tai euro- tai prosenttimääräiseksi tai yhtiövastikkeen muutoksen mukaiseksi. Indeksiehdon soveltaminen on sallittu vain toistaiseksi voimassa olevien ja vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyjen määräaikaisten vuokrasopimusten yhteydessä. Jos vuokran tarkistamisesta ei ole sovittu mitään, vuokranantajalla ei ole yksipuolista oikeutta korottaa vuokraa. Vuokranantajan on ennen korotetun vuokran voimaantuloa kirjallisesti ilmoitettava vuokralaiselle uusi vuokra ja sen voimaantuloajankohta.

Vuokranantaja tai vuokralainen voi saattaa vuokran tai sen määräytymistä koskevan ehdon kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi. Vaatimusta vuokran kohtuullisuuden tutkimiseksi ei voida panna vireille enää vuokrasuhteen päätyttyä. Vuokranantaja ei saa irtisanoa vuokrasopimusta sinä aikana, kun vuokran kohtuullisuus on vuokralaisen vaatimuksesta alioikeuden tutkittavana.

Tuomioistuin voi vuokralaisen vaatimuksesta harkintansa mukaan joko alentaa vuokraa tai muuttaa vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa, jos vuokraa tai vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa on pidettävä kohtuuttomana, esim. vuokra ylittää olennaisesti vuokra-arvoltaan samanveroisten ja samaan tarkoitukseen käytettyjen huoneistojen alueella käyvät vuokrat ilman huoneenvuokrasuhteissa hyväksyttäväksi katsottavaa syytä.

Jos vuokran määrää tai vuokran määräytymistä koskevaa ehtoa muutetaan, tuomioistuimen on päätöksessään määrättävä, mistä ajankohdasta muutettu vuokra tai vuokran määräytymistä koskeva ehto tulee voimaan. Jos alioikeuden päätökseen haetaan muutosta, vuokra kuitenkin maksetaan entisen suuruisena siihen saakka, kunnes hovioikeuden ratkaisu on asiassa annettu, jollei toisin sovita. Jos tuomioistuin päättää alentaa vuokraa, sen tulee huomioon ottaen vuokran alentamisen perusteet ja muut asiassa ilmenneet seikat viran puolesta samalla määrätä, onko vuokranantajan palautettava aiemmin perimäänsä vuokraa. Palautusta ei kuitenkaan saa määrätä vuokran alentamisvaatimuksen tiedoksiantamista aikaisemmalta ajalta, ellei siihen ole erityisen painavia syitä, eikä ollenkaan alentamisvaatimuksen tiedoksiantamista edeltänyttä vuotta aikaisemmalta ajalta.