Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Yleiset tiet

Julkaistu 21.12.2012

Asianajaja Timo Portaanpää, Hämeenlinna, As:tsto Portaanpää Oy, timo.portaanpaa(at)aatp.fi

Tienpito käsittää maantien suunnittelun, rakentamisen, kunnossapidon ja liikenteen hallinnan. Tienpitäjänä on valtio, joka vastaa tienpidosta ja sen kustannuksista sekä käyttää tienpitoa varten saatuja oikeuksia. Tienpitoviranomaisena toimii Tiehallinto, joka huolehtii tienpitäjälle kuuluvista tehtävistä ja käyttää puhevaltaa tienpitoa koskevissa asioissa. Tienpitoviranomaiset voivat sulkea tai rajoittaa yleisen tien käyttöä liikennemerkeillä, esimerkiksi keväällä kelirikkoaikana.

Tienpitoviranomaisella on oikeus poistaa näkymäalueelta sellainen kasvillisuus (puut ja pensaat) tai sellaiset luonnonesteet, jotka tuottavat vaaraa liikenneturvallisuudelle. Näkymäesteiden poistamista koskevia säännöksiä ei sovelleta, jos kasvillisuus on istutettu tai otettu erityiseen hoitoon, esim. hedelmä- tai koristepuut tai – pensaat, pensasaidat tai vastaavasti rakennus, varasto, aita tai muu rakennelma on tehty ennen tieoikeuden syntymistä. Jos edellä mainituista kasvillisuudesta, rakennuksesta tai rakennelmasta aiheutuu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle, voi tienpitoviranomainen päätöksellään määrätä sen poistettavaksi tai siirrettäväksi. Poistamiseen tai siirtämiseen voidaan velvoittaa, vaikka rakennuksen pitämiseen on kaikki tarvittavat luvat, mikäli liikenneturvallisuus sitä välttämättä vaatii. Vaihtoehtoisena menettelytapana voi tulla kyseeseen myös muutostyö, jonka jälkeen vaaraa tai haittaa ei enää aiheudu. Jollei omistaja suorita poisto-, siirto- tai muutostyömääräystä sitä varten asetetussa kohtuullisessa ajassa, tienpitoviranomaisella on oikeus suorittaa se kustannuksellaan.

Yleisen tien perustamisesta päätetään hyväksytyllä yleis- ja tiesuunnitelmalla. Yleissuunnitelma on laadittava, jolleivät hankkeen vaikutukset ole vähäiset. Yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen oikeusvaikutteiseen kaavaan, jossa maantien sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Yleis- ja tiesuunnitelmaa laadittaessa on kiinteistön omistajille ja muille asianosaisille sekä niille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, varattava mahdollisuus osallistua suunnitelman valmisteluun, arvioida suunnitelman vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiassa.

Kun tiesuunnitelma on vahvistettu päätöksellä, joka on saanut lainvoiman tai on täytäntöön pantavissa valituksesta huolimatta, ja tie on päätetty tehdä, tienpitäjällä on oikeus ottaa haltuunsa tiesuunnitelmassa osoitetut alueet. Tietarkoituksiin tarvittavien alueiden ja oikeuksien lunastaminen suoritetaan maantietoimituksessa. Tienpitäjä lunastaa pysyvän käyttöoikeuden tarvittaviin alueisiin, lunastushetken käyvän hinnan mukaisella täydellä korvauksella.

Yleinen tie on yleiseen liikenteeseen käytettäväksi luovutettu liikenneväylä; maantie, paikallistie, valtatie, kantatie, moottoritie tai moottoriliikennetie. Tiehen lasketaan kuuluvaksi ajorata pientareineen ja muut liikenteen käyttöön tarkoitetut alueet, kuten jalkakäytävä, pyörätie, erikoiskuljetustie, pysäköintipaikka tai -alue, joukkoliikennettä ja sen käyttöä palveleva alue sekä levähdys-, varasto- tai kuormausalue. Yleinen tie voi olla myös vain tietynlaista liikennettä varten tarkoitettu ajotie tai polku taikka tie, jota käytetään ainoastaan talven aikana (erityinen talvitie). Yleisen tien tunnistaa yksityistiestä siitä, että sillä tien numero (esim. tielaitoksen tienumerokartat).