Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

21.1.2014

Muistisairaus ja testamentti

Oikeudellinen toimintakyky määrittelee henkilön kykyä tehdä itseään ja omaisuuttaan koskevia päätöksiä pätevästi. Muistisairaudet voivat vaikuttaa tähän kykyyn niin, etteivät päätökset tule enää pätevällä tavalla tehdyksi.

14.12.2013

Mitä on hyvä asianajotapa?

Hyvää asianajotapaa säännellään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tulee rehellisesti  ja  tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävät.

12.12.2013

Omaishoitoon saatava tuki

Omaishoitoon saatavalle tuelle on säädetty omana lakinaan laki omaishoidon tuesta. Se asettaa edellytykset tuen saamiselle. Omaishoidon tuen saaminen määräytyy kunnan määrärahojen mukaan.

12.12.2013

Omaishoitosopimus

Omaishoitotuki koostuu esimerkiksi hoitajan hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoidon suorittamista tukevista palveluista sekä hoidettavan palveluista. Omaishoitosopimus tehdään omaishoidon tukea suorittavan kunnan ja sen saavan hoitajan välille.

12.10.2013

Milloin asianajaja saa luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajan oikeus luopua ottamastaan toimeksiannosta on määritelty tapaohjeissa.

12.10.2013

Milloin asianajajalla on velvollisuus luopua toimeksiannosta

Asianajaja ei saa vapaasti irtisanoa tai purkaa toimeksiantosopimustaan. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus luopua toimeksiannosta, jos sen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että asianajaja on esteellinen taikka on tullut esteelliseksi.

30.12.2012

Vangin oikeus tapaamisiin vankeusrangaistuksen aikana

Vangilla on oikeus tavata vieraita tarpeellisen valvonnan alaisena tapaamista varten varattuina aikoina niin usein kuin se vankilan järjestystä ja toimintaa haittaamatta on mahdollista. Tapaaminen voidaan sallia muulloinkin kuin tapaamista varten varattuina aikoina, jos se on tarpeen vangin yhteyksien kannalta tai muusta erityisestä syystä. Varmuusosastolle sijoitetun vangin oikeutta tavata muita kuin lähiomaisiaan, muita läheisiään tai asiamiestään voidaan kuitenkin rajoittaa.

20.12.2012

Kuulustelu – alle 18v

Lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla. Kuulustelun järjestämisen yhteydessä on huomioitava, ettei kuulustelusta aiheudu tarpeettomasti haittaa esim. lapsen koulunkäynnille. Lapsiin kohdistuvat tutkintatoimenpiteet on mahdollisuuksien mukaan annettava tähän tehtävään erityisesti perehtyneiden poliisimiesten suoritettaviksi. Esitutkintaviranomaisen on tarvittaessa neuvoteltava lääkärin tai muun asiantuntijan kanssa siitä, voidaanko lapseen kohdistaa tutkintatoimenpiteitä.

20.12.2012

Lähestymiskielto

Vuoden 1999 alusta Suomessa tuli voimaan laki lähestymiskiellosta. Tämä aikaisemmin maassamme tuntematon pakkokeino on yleinen maailmalla muodossa tai toisessa, minkä vuoksi se osittain nousi maihin myös täällä Suomessa. Suurin syy lähestymiskiellon omaksumiselle oikeuskulttuuriimme oli tietenkin polttava tarve.

17.12.2012

Lapsiin kohdistuva markkinointi

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva tuotteiden markkinointi on yleisesti tunnustettu ongelmalliseksi. Nuoren ihmisen mieleen on helpompi vaikuttaa kaupallisessa mielessä, kuin aikuisiin. Houkutus suunnata mainontaa nuoriin on kuitenkin suuri, sillä yhä enenevässä määrin lapset ja nuoret päättävät mitä kuluttavat. Heidän mieltymyksensä ja toiveensa vaikuttavat myös perheen kulutukseen yleisemminkin.