Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

4.12.2011

Milloin yleinen elatustuki tulee kyseeseen?

Suomessa asuvan alle 18-vuotiaan lapsen elatus turvataan elatustuella.

4.12.2011

Voidaanko suomalainen huoltopäätös tunnustaa ulkomailla ja ulkomainen huoltopäätös Suomessa?

Muissa Pohjoismaissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettu päätös voidaan panna pohjoismaisten sopimusjärjestelyiden vuoksi täytäntöön suomalaisen lainsäädännön mukaan. Myös muissa EU-maissa annettu päätös voidaan panna täytäntöön suomalaisen lainsäädännön mukaan.

4.12.2011

Kuka on syntyvän lapsen huoltaja?

Lapsen vanhemmat, jotka lapsen syntyessä ovat avioliitossa keskenään, ovat kumpikin lapsensa huoltajia. Jos vanhemmat eivät lapsen syntyessä ole avioliitossa keskenään, on äiti lapsensa huoltaja.

4.12.2011

Miten lapsen huoltoa koskeva riita voidaan panna vireille? Missä se voidaan panna vireille?

Lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia pannaan vireille hakemuksella, jonka voivat tehdä lapsen vanhemmat yhdessä, toinen vanhemmista, lapsen huoltaja tai sosiaalilautakunta. Jos lapsi on huoltajan kuoleman johdosta jäänyt vaille huoltajaa, voi hakemuksen tehdä myös lapsen sukulainen tai muu lapselle läheinen henkilö.

4.12.2011

Kuinka sopiminen lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta tapahtuu?

Vanhemmat voivat sopia siitä, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti, tai että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä. Mahdollista on myös sopia, että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle, tai että lapsella on oikeus vanhempien sopimalla tavalla pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

4.12.2011

Mitkä ovat lapsen huollon ja tapaamisoikeuden tarkoituksena?

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.

4.12.2011

Miten tuomioistuin voi päättää lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta?

Tuomioistuin voi päättää, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti, että lapsen tulee asua toisen vanhempansa luona, jos vanhemmat eivät asu yhdessä, tai että lapsen huolto uskotaan yksin toiselle vanhemmalle. Tuomioistuin voi myös päättää, että lapsen huolto uskotaan vanhempien ohella tai sijasta yhdelle tai useammalle henkilölle, joka on antanut tähän suostumuksensa, tai että lapsella on oikeus pitää yhteyttä ja tavata vanhempaansa, jonka luona lapsi ei asu.

4.12.2011

Onko lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta mahdollista saada väliaikainen määräys?

Kun lapsen huoltoa tai tapaamisoikeutta koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa, voi tuomioistuin antaa väliaikaisen määräyksen siitä, kenen luona lapsen tulee asua ja tapaamisoikeudesta sekä tapaamisen tai luonapidon ehdoista. Jos tähän on erityistä syytä, tuomioistuin voi määrätä, kenelle lapsen huolto uskotaan, kunnes asiasta lopullisesti päätetään.

2.12.2011

Mikä on avioehtosopimus?

Lähtökohtaisesti aviopuolisoilla on avioeron sattuessa tai toisen puolison kuollessa avio-oikeuden nojalla oikeus saada puolet aviopuolisoiden omaisuuden yhteismäärästä. Avio-oikeus voidaan kuitenkin sulkea pois tekemällä ennen avioliittoa tai sen aikana avioehtosopimus, jossa voidaan määrätä, ettei avio-oikeutta ole sellaiseen omaisuuteen, joka puolisolla on tai jonka hän tulee myöhemmin saamaan.

2.12.2011

Mistä tiedän, onko puolisoilla voimassaolevaa avioehtosopimusta?

Maistraattien eräistä henkilörekistereistä annetussa laissa säädetään muun muassa avioehto- ja lahjoitusasioita koskevasta rekisteröintimenettelystä. Lain mukaan rekisterinpitäjinä toimivat maistraatit yhdessä. Tietoja avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekisteristä saa maistraateilta. Maistraatti pitää siis myös avioehtoasioiden rekisteriä, johon avioehtosopimuksia koskevat tiedot talletetaan. Maistraattiin talletetaan tiedot mm. ilmoituksen vastaanottamispäivästä ja ilmoituksen vastaanottaneesta maistraatista sekä väestötietojärjestelmästä saatavat tiedot avioliiton purkautumisesta ja puolison nimen muutoksesta. Rekisterin pitämisen tarkoituksena on saattaa tiedot julkisiksi. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista, ja asioinnin voi hoitaa minkä tahansa maistraatin kautta.