Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

2.12.2011

Mitä avioero harkinta-ajan jälkeen käytännössä tarkoittaa?

Puolisoilla on oikeus saada avioero kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Avioeron voi kuitenkin saada myös ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä vähintään kahden vuoden ajan.

2.12.2011

Miten avioeroasian käsittely käräjäoikeudessa etenee?

Jos avioerohakemuksen on tehnyt toinen puoliso yksin, tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Vaikka puoliso vastustaisikin eroa, sillä ei ole merkitystä avioeroasian ratkaisemisen kannalta, sillä avioeroa hakevalla puolisolla on oikeus saada avioero toisen puolison vastustuksesta huolimatta. Tuomioistuin ei myöskään tutki avioeron hakemisen syitä eikä puolisoiden välisiä henkilökohtaisia suhteita. Toisen puolison kuulemisen tarkoituksena on antaa hänelle mahdollisuus esittää esimerkiksi vaatimus elatusavun vahvistamisesta ja lapsen huollosta tai tapaamisoikeudesta.

2.12.2011

Milloin voi saada avioeron ilman harkinta-aikaa?

Puolisoilla on oikeus saada avioero, mikäli he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Erillään asuminen tarkoittaa käytännössä erillisiä asuinosoitteita. Jos osoitteenmuutoksia ei ole jostain syystä tehty, on erillään asuminen näytettävä muilla tavoin, esimerkiksi naapurin todistelulla, toteen. Erillään asuminen ei tarkoita sitä, etteivätkö puolisot voisi vierailla toistensa luona.

2.12.2011

Muuttuuko sukunimi avioeron jälkeen?

Jos puoliso on ottanut toisen aviopuolison sukunimen, hän voi avioeron jälkeen luopua tästä sukunimestä ja ottaa nimekseen sen nimen, joka hänellä viimeksi oli naimattomana ollessaan. Nimenmuutos tapahtuu kotikunnan maistraatille tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai siinä voi käyttää maistraatin nimenmuutoslomaketta. Nimenmuutokselle ei ole mitään aikarajaa.

2.12.2011

Kuinka avioero vaikuttaa puolisoiden varallisuusasemaan?

Kun avioeroa koskeva asia on vireillä taikka kun avioliitto on purkautunut, toimitetaan vaadittaessa omaisuuden ositus. Osituksen lainvoimaiseksi tulemiseen asti puolisoiden aviovarallisuussuhde pysyy ennallaan. Ositus muuttaa puolisoiden varallisuusasemaa esimerkiksi siten, että osituksen toimitukseen asti eloonjäänyt puoliso osallistuu kuolleen puolison omaisuuden hallintoon. Elossa oleva puoliso on siis eron jälkeen kuolleen puolison kuolinpesän osakas, ellei ositusta ole toimitettu.

2.12.2011

Mitä muita asioita avioeron yhteydessä voidaan käsitellä?

Tuomioistuin voi avioeroasian käsittelyn yhteydessä päättää yhteiselämän lopettamista koskevista asioista. Tällöin tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Tuomioistuin voi myös velvoittaa toisen puolison muuttamaan puolisoiden yhteisestä kodista. Niin ikään tuomioistuin voi oikeuttaa puolison käyttämään sellaista toiselle puolisolle kuuluvaa irtainta omaisuutta, joka kuuluu puolisoiden yhteisesti käytettäväksi tarkoitettuun asuntoirtaimistoon. Puolisolle voidaan myös antaa oikeus käyttää toisen puolison työvälinettä tai esinettä, joka on tarkoitettu puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten.

2.12.2011

Kuinka avioero pannaan vireille ja kuinka avioerohakemus tehdään?

Avioero pannaan vireille avioerohakemuksella, jonka voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puolisoista yksin. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi puolisoiden henkilö- ja osoitetiedot sekä peruste avioeron myöntämiselle. Tällainen peruste on joko kuuden kuukauden harkinta-aika tai kahden vuoden erillään asuminen. Kuuden kuukauden harkinta-aika alkaa siitä, kun puolisoiden yhteinen avioliiton purkamista koskeva hakemus on toimitettu käräjäoikeuteen tai kun toisen puolison yksin laatima hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.

2.12.2011

Miten avioeroa haetaan?

Avioeroa haetaan käräjäoikeudelta. Toimivaltaisena käräjäoikeutena toimii se käräjäoikeus, jonka tuomiopiirissä jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Avioerohakemuksen voivat tehdä kummatkin puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin. Avioeron hakemiselle ei tarvitse esittää mitään syytä. Riittää, kun hakemuksessa mainitsee hakevansa eroa joko kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa kahden vuoden erillään asumisen perusteella.

2.12.2011

Onko perheenjäsenten ristiriitoihin olemassa vapaamuotoista ratkaisumenettelyä?

Perheessä esiintyvät ristiriidat ja oikeudelliset asiat pyritään ensi sijassa selvittämään asianosaisten välisissä neuvotteluissa ja ratkaisemaan sopimuksella.

2.12.2011

Kuinka lopetan yhteiselämän muuttohaluttoman puolison kanssa?

Tuomioistuin voi puolisoiden yhteisestä tai toisen puolison hakemuksesta päättää, että se puolisoista, joka on enemmän asunnon tarpeessa, saa jäädä asumaan yhteiseen kotiin. Tuomioistuin voi lisäksi velvoittaa toisen puolison muuttamaan pois puolisoiden yhteisestä kodista. Tuomioistuimen antama päätös voidaan panna heti täytäntöön, vaikka se ei ole saanut lainvoimaa, jollei päätöksessä ole toisin määrätty. Päätös on toistaiseksi voimassa.