Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

2.12.2011

Kuinka avioliiton esteiden tutkinta suoritetaan

Maistraatin tehtävänä on tutkia, että avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä. Avioliiton esteet voi tutkia myös evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunta, jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on. Kihlakumppanien on pyydettävä yhdessä avioliiton esteiden tutkintaa.

2.12.2011

Mitä avioliiton esteet ovat?

Avioliittoon ei saa mennä alle 18-vuotias henkilö. Oikeusministeriö voi kuitenkin erityisistä syistä antaa kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle luvan mennä avioliittoon.

2.12.2011

Kuinka avioliitto solmitaan?

Ennen avioliittoon vihkimistä toimitetaan avioliiton esteiden tutkinta. Jos esteiden tutkija toteaa, ettei avioliitolle ole esteitä, hän antaa siitä todistuksen.

1.12.2011

Kuka voi hakea pesänselvittäjää?

Pesän osakkaan hakemuksesta oikeus päättää, että pesän omaisuus on luovutettava pesänselvittäjän hallintoon, ja määrää jonkun pesänselvittäjänä pitämään huolta pesän hallinnosta. Jos joku on testamentissa määrätty perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta testamentin toimeenpanijana hallitsemaan pesää, voidaan määräys antaa myös hänen hakemuksestaan. Määräystä voi niin ikään hakea erityistestamentinsaaja. Sama oikeus on sillä, jolle perillinen tai yleistestamentinsaaja on luovuttanut osuutensa pesään.

1.12.2011

Mitä oikeusvaikutuksia adoptiolla on?

Kun adoptio on vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, syntyy adoptiolapsen ja adoptiovanhempien sekä heidän sukulaistensa välille samanlainen oikeudellinen suhde kuin lapsella oli hänen biologisiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa ennen adoptiota. Adoption myötä lapsen oikeudellinen suhde biologisiin vanhempiin ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Jos aviopuoliso on avioliiton aikana tai avioliiton purkauduttua kuoleman johdosta adoptoinut yksin toisen puolison lapsen, pidetään lasta kuitenkin puolisoiden yhteisenä lapsena.

1.12.2011

Mikä on adoption tarkoitus ja sen edellytykset?

Adoption tarkoituksena on edistää lapsen parasta vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhde adoptiolapsen ja adoptiovanhemman välille.

1.12.2011

Miksi ottolapsineuvonta on pakollinen ennen adoptiota?

Ottolapsineuvonnan tarkoituksena on adoptiota koskevassa asiassa valvoa lapsen etua sekä neuvotteluilla ja toimenpiteillä auttaa lasta, lapsen vanhempia ja adoptiovanhempia ennen kuin tuomioistuin vahvistaa adoption, sekä tarvittaessa myös sen jälkeen. Ottolapsineuvontaa annettaessa selvitetään muun muassa, ovatko adoption edellytykset täyttyneet ja onko sijoitus lapsen edun mukainen.

1.12.2011

Kuinka lapsen voi adoptoida ulkomailta?

Henkilön, jolla on asuinpaikka Suomessa, on pyydettävä kansainvälistä lapseksiottamispalvelua, mikäli hän aikoo adoptoida alle 18-vuotiaan lapsen, jolla on asuinpaikka vieraassa valtiossa. Kansainvälistä lapseksiottamispalvelua antavat Suomessa ne kuntien sosiaalihuollon toimielimet ja muut yhteisöt, jotka ovat saaneet siihen sosiaali- ja terveysministeriön luvan. Adoptiovanhemman on haettava lapseksiottamisasioiden lautakunnan lupa ennen kuin adoptio voidaan vahvistaa Suomessa tai ulkomailla, jos adoptiovanhemmasta ja alle 18-vuotiaasta lapsesta toisella on kotipaikka Suomessa ja toisella vieraassa valtiossa.

1.12.2011

Hyötyykö lahjansaajan puoliso, jos lahjoitan tai testamenttaan omaisuuttani?

Omassa lahjakirjassa tai testamentissa voi määrätä, ettei lahjansaajan puolisolla, nykyisellä tai tulevalla, ole avio-oikeutta lahjoitettavaan tai perittävään omaisuuteen tai sen tuottoon. Tällä tavoin voidaan estää lahjoitettavan tai perittävän omaisuuden joutuminen ”vääriin käsiin”.

1.12.2011

Miten avioehtosopimus tulee laatia?

Avioehtosopimus tulee laatia kirjallisesti. Se on allekirjoitettava ja päivättävä. Lisäksi kahden esteettömän henkilön on todistettava se oikeaksi. Tämän jälkeen avioehtosopimus on jätettävä maistraattiin rekisteröitäväksi. Avioehtosopimus tulee voimaan, kun se on rekisteröity.