Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.12.2011

Mitä avio-oikeus toisen omaisuuteen tarkoittaa?

Lähtökohtaisesti omaisuus, joka puolisolla on hänen mennessään naimisiin, säilyy edelleen hänellä. Sama koskee omaisuutta, jonka puoliso saa avioliiton aikana. Kummallakin puolisolla on kuitenkin avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioeron sattuessa kumpikin puoliso saa avio-oikeuden nojalla omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden omaisuuden yhteismäärästä. Sama koskee tilannetta, jossa toinen puolisoista kuolee. Tällöin omaisuuden osituksessa kuolleen puolison leski saa avio-oikeuden nojalla puolet puolisoiden omaisuuden yhteismäärästä.

30.11.2011

Onko perinnöstä mahdollista luopua, vaikka olisi konkurssissa tai ulosoton kohteena?

Jos velallinen perittävän kuoleman jälkeen mutta ennen konkurssin alkamista on luopunut tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja oikeudestaan perintöön tai testamenttiin, luopuu oikeudestaan, hänen oikeutensa perintöön tai testamenttiin ei kuulu konkurssipesään. Näin ollen myös konkurssin alkamisen jälkeen on mahdollista luopua perinnöstä.

24.1.2011

Minkä takia perukirja on tärkeä, vaikka pesää ei heti jaettaisikaan?

Perunkirjoitus on toimitettava vainajan oikeudenomistajien luetteloimista ja vainajan ja hänen leskensä asianmukaista varallisuuden muistiin kirjaamista varten. Tämä on tarpeen, varsinkin jos perinnönjako toimitetaan vasta vuosien päästä perittävän kuolemasta. Oikeanlaisen jakosuhteen määrittämiseksi on tärkeää, että puolisoiden varallisuudesta on olemassa luotettava selvitys.

23.1.2011

Avopuolisoille suojaa avoliiton päättyessä – uusi laki voimaan huhtikuussa 2011

Avopuolisoiden asemaan avoliiton päättyessä tuli merkittävää suojaa, kun laki avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta astui voimaan huhtikuussa 2011.

22.1.2011

Kuinka testamenttia voi moittia?

Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut moiteoikeudestaan.

22.1.2011

Onko testamentti mahdollista peruuttaa ja miten se tapahtuu?

Jos testamentin tekijä on peruuttanut määräyksensä tai jos hän on hävittänyt testamentin taikka muutoin selvästi ilmaissut, ettei määräys enää vastaa hänen viimeistä tahtoaan, on määräys tehoton.

22.1.2011

Kenen on noudatettava testamentin tarkoitemääräystä? Entä jos määräystä ei noudateta?

Jos omaisuudesta, joka on tuleva tietylle perilliselle tai testamentinsaajalle, on annettu tarkoitemääräys, tulee saajan panna määräys täytäntöön. Muussa tapauksessa täytetään tarkoitemääräys jakamattomasta pesästä.

22.1.2011

Mikä on testamentin tarkoitemääräys?

Perittävä voi antaa testamentissaan määräyksen, jonka hän on tarkoittanut omaisuuden saajan tai jonkun muun henkilön täytettäväksi. Tällaista määräystä kutsutaan tarkoitemääräykseksi. Tarkoitemääräys tulee erottaa perittävän toiveesta, joka ei ole oikeudellisesti velvoittava vaan lähinnä moraalisesti velvoittava.

22.1.2011

Kuka voi olla testamentin todistaja?

Testamentin todistajaksi ei voi ottaa henkilöä, joka on viittätoista vuotta nuorempi tai joka sieluntoiminnan häiriön vuoksi on kykenemätön todistamaan. Todistajana ei voi myöskään toimia testamentin tekijän puoliso tai lähisukulainen.

22.1.2011

Kuka on testamentin toimeenpanija?

Perittävä voi määrätä testamentissaan perillisten tai yleistestamentinsaajien sijasta jonkun testamentin toimeenpanijana hallitsemaan kuolinpesää.