Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

1.12.2012

Yhteishuolto vai yksinhuolto – ratkaisun rakennuspalikat

Arkielämän avioerotilanteissa, joissa lapsia on mukana kuvioissa, joudutaan aina kiperän kysymyksen ääreen: yhteishuolto vai yksinhuolto? Tilannetta on usein vaikeuttamassa vanhempien riitaisat välit, joissa lapsen paras saattaa jäädä taka-alalle. Seuraavassa esitellään rakennuspalikoita lapsen huoltajuutta koskevaan päätöksentekoon.

1.10.2012

Potilaan oikeus potilasasiakirjojen tarkistamiseen

Potilaalla on oikeus tarkistaa mitä tietoja hänestä on merkitty potilasasiakirjoihin. Tarkastusoikeuden käyttäminen ja jäljennöksen saaminen potilasasiakirjoista on maksutonta. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta korvauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauksen tulee olla kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

1.10.2012

Potilasvahinko – muistutus ja potilasvahinkoilmoitus

Potilasvahinkolain piiriin kuuluvat kansalaisuudesta riippumatta kaikki henkilöt, jotka saavat hoitoa Suomessa. Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö kuten lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti, sairaanhoitaja tms.

24.1.2012

Yhteiselämän lopettaminen

Avioeron hakemisprosessi sisältää aina vähintään puolenvuoden harkinta-ajan, silloin kun eroprosessi lähtee liikkeelle tilanteesta, jossa aviopuolisot asuvat samassa taloudessa. On kuitenkin tilanteita, joissa yhteiselämää ei voida jatkaa harkinta-ajan aikana. Esimerkiksi perheväkivallasta johtuen on oltava keino päättää aviopuolisoiden yhteiselo nopeammin. Tällöin kysymykseen tulee yhteiselämän lopettaminen.

23.1.2012

Dementiaa sairastavan henkilön testamentintekokelpoisuus

Dementialla tarkoitetaan laaja-alaista älyllisten kykyjen heikentymistä, jonka seurauksena henkilöllä on vaikeuksia selviytyä jokapäiväisestä elämästä. Dementia voidaan jakaa kolmeen vaikeusasteeseen henkilön toimintakyvyn mukaan; lievään, keskivaikeaan ja vaikeaan.

23.1.2012

Aviopuolisoiden vastuu velasta

Aviopuolisot perustavat liiton aikana yleensä erilaisia velkasuhteita. Vaikka aviopuolisot ottavat usein yhdessä velkaa ei, ole myöskään tavatonta, että toinen puolisoista perustaa yksin ja itsenäisesti velkasuhteen. Seuraavassa jäsennetään aviopuolisoiden vastuuta erilaisissa liiton aikana perustetuissa velkasuhteissa.

23.1.2012

Avoliiton päättyminen – omaisuuden jakaminen

Avoliitto eroaa monessa oikeudellisessa suhteessa avioliitosta, kun käsitellään puolisoiden varallisuusasemia. Avioliitto rakentuu omaisuuden erillisyyden periaatteelle, jonka mukaan aviopuolison ennen avioliiton solmimista omistama omaisuus säilyy hänen omanaan ja sama koskee avioliiton aikana itsenäisesti hankittua omaisuutta kuin myös velkoja.

23.1.2012

Ennakkoperintö

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perittävän eläessään antamaa lahjaa, joka otetaan huomioon kuoleman jälkeen laskettaessa perillisten perintöosia. Lahja on tullut nimenomaan antaa perittävän perilliselle. Perittävä on voinut eläessään luovuttaa omaisuutta vapaasti muille kuin perillisille, esim. ystäville tai serkuille, eikä näitä lahjoituksia missään tilanteissa oteta huomioon ennakkoperintönä.

23.1.2012

Hallintaoikeuden merkityksestä siivili- ja vero-oikeudessa

Lahjakirjoissa ja testamenteissa käytetään lähes säännönmukaisesti vakiolauseena hallintaoikeuden pidättämistä joko jälkeenjääneelle puolisolle tai lahjanantajalle itselleen.

23.1.2012

Avoparien perintöoikeus

Avioliitossa olevilla puolisoilla on toisen puolison kuollessa pääsääntöisesti oikeus saada laskennallisesti puolet puolisoiden yhteisen omaisuuden säästöstä itselleen osituksessa avio-oikeuden nojalla. Jos aviopuolisoilla ei ole rintaperillisiä (siis lapsia tai lapsenlapsia) menee toinen puoli puolisoiden yhteisestä omaisuudesta eloonjääneelle puolisolle perintönä.