Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

22.1.2011

Kuinka testamentti voidaan panna täytäntöön?

Erityistestamentti on täytettävä jakamattomasta kuolinpesästä. Jollei kaikkia erityistestamentteja voida täyttää, on tiettyä omaisuutta koskeva testamentti pantava täytäntöön ennen muita, mutta muutoin on tehtävä kunkin testamentin osalta sen arvon mukainen vähennys.

22.1.2011

Ovatko kaikki täysi-ikäiset henkilöt testamentintekokelpoisia?

Testamentintekokelpoisuus tulee erottaa yleisestä oikeustoimikelpoisuudesta, jota voidaan tuomioistuimen päätöksellä rajoittaa. Testamentintekokelpoisuutta ei voida samalla tavoin rajoittaa. Näin ollen esimerkiksi syvästi dementoitunut vanhus voi määrätä omaisuudestaan testamentilla pätevästi.

22.1.2011

Onko testamentista mahdollista luopua vai täytyykö se ottaa vastaan?

Testamentinsaajalla on oikeus luopua sekä yleis- että erityistestamentista. Hän voi luopua testamentistaan perittävän kuoltua, jollei hän ole jo ryhtynyt sellaisiin toimiin, että hänen on katsottava ottaneen testamentin vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti.

22.1.2011

Mikä on yleistestamentti?

Yleistestamentilla eli yleisjälkisäädöksellä perittävä voi määrätä koko omaisuudestaan jonkun henkilön tai henkilöiden hyväksi. Testamentti siis koskee perittävän omaisuutta kokonaisuutena eikä mitään tiettyä omaisuuserää. Yleistestamentti, toisin kuin erityistestamentti, täytetään perinnönjaossa.

22.1.2011

Miten etu- tai sukunimen saa vaihdettua?

Sukunimen vaihtamiselle on olemassa laissa tiettyjä edellytyksiä. Sukunimen vaihtamista hakevan on selvitettävä, että hänen nykyisen sukunimensä käytöstä nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen merkityksen tai nimen yleisyyden johdosta taikka muusta syystä aiheutuu haittaa, että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on aikaisemmin ollut hänellä tai vakiintuneesti kuulunut hänen esivanhemmilleen ja sukunimen muuttamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena tai että uuden sukunimen ottamista on muuttuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten seikkojen johdosta pidettävä perusteltuna.

22.1.2011

Mikä on nimilautakunnan rooli?

Nimilautakunta toimii oikeusministeriön alaisuudessa erityisenä asiantuntijaviranomaisena nimilain soveltamista koskevissa kysymyksissä. Nimilautakunta antaa tuomioistuimille, maistraateille ja muille viranomaisille lausuntoja etu- ja sukunimeä koskevissa asioissa. Nimilautakunnan tehtävänä on myös seurata etu- ja sukunimeen liittyvissä asioissa noudatettua käytäntöä sekä antaa siitä tietoja viranomaisille. Lisäksi nimilautakunta tekee oikeusministeriölle aloitteita ja esityksiä suku- ja etunimeä koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

22.1.2011

Onko sukunimen menettäminen mahdollista?

Sukunimen voi menettää kahdella tavalla. Jos isyys on kumottu, tuomioistuin voi miehen vaatimuksesta päättää, että lapsi on velvollinen ottamaan sen sukunimen, joka äidillä oli lapsen syntymän hetkellä, jollei lapsen edun kannalta ole pidettävä tärkeänä, että hän säilyttää sukunimensä. Lapsen sukunimen muuttamista tarkoittava kanne on nostettava vuoden kuluessa siitä, kun isyys on kumottu.

22.1.2011

Voiko sukunimen muuttaa mieleisekseen?

Sukunimeä muutettaessa ei uudeksi sukunimeksi voida ottaa mitä tahansa nimeä. Uudeksi sukunimeksi ei voida ensinnäkään hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Sopimattomuutta arvioidaan yleisesti yhteiskunnassa vallitsevien käsitysten perusteella. Näin ollen esimerkiksi uskonnollisia tunteita tai sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat tai yleisen moraalikäsityksen vastaiset nimet ovat sopimattomia.

22.1.2011

Voiko suojatun sukunimen menettää?

Sukunimen menettäminen on mahdollista tilanteessa, jossa henkilö on hakemuksesta saanut uuden, ns. suojatun sukunimen, ja nimen käyttäminen olennaisessa määrin loukkaa muiden kyseisen nimen kantajien oikeutta. Tällöin voi toinen nimen tai tunnuksen haltija ajaa käräjäoikeudessa kannetta sukunimen julistamisesta menetetyksi.

22.1.2011

Saanko avioliiton myötä puolisoni sukunimen automaattisesti ilman eri hakemusta?

Avioliittoon aikovat voivat avioliittoon mennessään yhdessä päättää, että he ottavat yhteisen sukunimen. Yhteiseksi sukunimeksi voidaan ottaa se sukunimi, joka jommallakummalla heistä viimeksi oli naimattomana ollessaan. Yhteinen sukunimi on ilmoitettava ennen vihkimistä vihkijälle. Jos yhteistä sukunimeä ei ennen vihkimistä ilmoiteta vihkijälle, voi puoliso, jonka sukunimi halutaan muuttaa, avioliiton aikana tehdä tätä koskevan ilmoituksen sille maistraatille, jonka toimialueella hänellä on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Sen voi tehdä ainoastaan kerran saman avioliiton aikana.