Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

23.1.2012

Hätätilatestamentti

Ääritilanteiden varalle perintökaaressa on säännökset hätätilatestamentista. Se voidaan tehdä joko suullisesti tai omakätisesti kirjoittaen ja allekirjoittaen.

23.1.2012

Edunvalvoja vanhukselle

Pieni hajamielisyys kuuluu meistä useimpien luonteenominaisuuksiin. Mutta silloin, kun lähipiirissä olevan vanhuksen unohtelu muuttuu toistuvaksi ja päivittäiseksi niin, että jokapäiväiset arkiaskareet eivät enää suju, omaisten on syytä pohtia toimenpiteitä.

23.1.2012

Jäämistöstä maksettava avustus leskelle ja kihlakumppanille

Eloon jäänyt puoliso voi saada jäämistöomaisuutta itselleen perinnön myötä, tai ainakin hän yleensä voi pitää jäämistöä jakamattomana hallussaan tietyin edellytyksin. Jos jostain perintöoikeuden erityisestä esteestä näin ei tapahdu, voi leski saada avustusta jäämistöstä. Leskellä on sama oikeus, mikäli hän ei saa muiden perintöoikeudellisten säännösten nojalla riittävää toimeentulon turvaa.

23.1.2012

Kuolinpesän hallinto

Kuolinpesän väliaikainen hallinto-oikeus perittävän omaisuuteen siirtyy perillisille välittömästi perittävän kuoltua. Käytännössä kuolinpesän hallinnon järjestäminen vie kuitenkin aikansa, jolloin kuolinpesän omaisuus vaatii väliaikaista hallintoa. Väliaikaisen pesänhoitajan velvollisuuksiin kuuluu lähinnä kuolemantapauksesta ilmoittaminen osakkaille ja tarvittaessa viranomaisille, ja pesän omaisuudesta huolehtiminen, kunnes kuolinpesän osakkaat ottavat sen yhteishallintoon.

23.1.2012

Edunvalvontavaltuutus – varautuminen omaan tulevaan edunvalvonnan tarpeeseen

Edunvalvontavaltuutus on keino etukäteen suunnitella omaa edunvalvontaansa. Edunvalvoja tarvitaan, jos henkilö tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun syyn takia kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan.

23.1.2012

Huostaanotto – asianosaisten kuuleminen

Oikeusturvanäkökohdat saavat suuren merkityksen huostaanotossa lastensuojelullisena toimenpiteenä, sillä huostaanotto vaikuttaa suuresti perheenjäsenten itsenäiseen itsemääräämisoikeuteen. Asianosaisten kuuleminen on yksi tärkeimmistä oikeusturvakeinoista huostaanottoprosessin aikana, ja se antaa huostaanoton osapuolille hyvän mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä tilanteeseen ja siihen, onko huostaanotto heidän mielestään tarpeellinen toimenpide.

23.1.2012

Kuolinpesän yhteishallinto ja virallishallinto

Jos perittävältä on jäänyt kaksi tai useampia oikeudenomistajia, he ovat yhdessä oikeutettuja jäämistöön. Syntyy yhteishallintosuhde.

23.1.2012

Lesken jakamattomuus- ja asumissuoja

Perintökaaren säännöksillä halutaan antaa eloonjääneelle puolisolle perintöjärjestyksestä riippumatonta suojaa, joka voi rajoittaa merkittävästikin rintaperillisten ja testamentinsaajien oikeuksia.

23.1.2012

Huostaanotto – lapsen oikeus yhteydenpitoon

Huostaanoton aikana lapsen on sijoitettu sijaishuoltoon kotinsa ulkopuolelle ja tämän vuoksi lapsen yhteys vanhempiinsa on normaalitilanteesta poikkeavaa. Lapsen ja tämän vanhempien välinen yhteydenpitoon onkin kiinnitettävä huostaanoton aikana erityistä huomiota, jotta lapsen elinolosuhteet saadaan mahdollisemman hyvään tasapainoon.

23.1.2012

Huostaanotto – milloin tulee kyseeseen?

Huostaanotto tarkoittaa lapsen ottamista tämän huoltajiensa hoivasta ja sijoittamista sijaishuoltoon. Huostaanoton jälkeen lastensuojeluviranomaiset määräävät lapsen kasvatuksesta ja huolenpidosta.