Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

23.1.2012

Millaista lahjoitusta ei katsota ennakkoperinnöksi?

Ennakkoperinnöksi katsottavan lahjan tulee aina olla arvokas. Tavanomaisiksi muistamisiksi katsottavia lahjoja ei siis katsota ennakkoperinnöiksi. Näin esimerkiksi tavanomaisen arvoiset merkkipäivälahjat eivät pääsäännön mukaan tule arvioiduksi ennakkoperinnöksi.

23.1.2012

Miten perintöoikeus Suomessa on säännelty eli kuka saa perinnön?

Perintöön on oikeutettu vain henkilö, joka elää perittävän kuolinhetkellä tai lapsi, joka on sitä ennen siitetty, jos lapsi sittemmin syntyy elävänä.

23.1.2012

Huostaanotto – missä rajoissa huoltajat päättävät lapsen asemasta?

Lapsen huostaanoton tai kiireellisen sijoituksen aikana päätäntävalta lapsen asioista jakautuu sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen ja lapsen vanhempien välillä, vaikka lapsen huolto säilyykin suurimmaksi osaksi lapsen sijoituksen aikana tämän huoltajilla. Seuraavassa esitellään, kumpi näistä kahdesta tasosta päättää mistäkin lapsen asiasta.

23.1.2012

Perimyksen yleiset esteet

Perimyksen yleisillä esteillä tarkoitetaan tilanteita, joissa lakimääräinen perintöoikeus ja oikeus testamentin saamiseen jäävät syntymättä.

23.1.2012

Kenestä lapsen huoltaja?

Lapsen huoltajuuskysymykset ovat tärkeä osa perheen arkea, ja niiden oikeudellinen luonne synnyttää paljon kysymyksiä. Seuraavassa on käsitelty sitä, mitä lapsen huoltaja tai huoltajat valikoituvat toimiinsa.

23.1.2012

Perinnönjako

Perinnönjaon ajankohta Sen jälkeen, kun kuolinpesä on selvitetty, voidaan perillisten yhteisomistussuhde purkaa. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus vaatia perinnönjakoa. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava omaisuuden ositus.

23.1.2012

Kiireellinen sijoitus lastensuojelullisena toimenpiteenä

Lapsen kiireellinen sijoittaminen on mahdollista lastensuojelullisena toimenpiteenä, kun lapsi on välittömässä vaarassa elinympäristössään tai hän on muusta syystä kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Esimerkiksi seuraavat lapsen elinympäristön seikat voivat johtaa lapsen kiireelliseen sijoittamiseen: lapsi kärsii lähisuhdeväkivallasta, lapsen huoltajat (yleensä vanhemmat) eivät hetkittäisesti pysty hoitamaan lasta päihtymystilansa vuoksi tai lapsi on vahingoittanut itseään tai käyttäytynyt aggressiivisesti toisia henkilöitä kohtaan siinä määrin vakavasti, että välitön puuttuminen tilanteeseen on perusteltua.

23.1.2012

Perinnön meneminen valtiolle

Henkilön kuoleman jälkeen hänen omaisuutensa kohtalo ratkeaa perintökaaren säännösten mukaan. Perimysjärjestys on tarkoin määritelty, ja perimmäisenä tarkoituksena on pitää omaisuus läheisten tai lähisukulaisten piirissä.

23.1.2012

Perinnöttömäksi tekeminen

Perittävä henkilö ei voi rajoituksetta määrätä omaisuutensa kohtalosta kuolemansa jälkeen. Tiettyjen lähisukulaisten on katsottu olevan sellaisessa asemassa, ettei heitä pysty ilman painavia perusteita ohittamaan perimysjärjestyksessä. Tarkoituksena on luonnollisesti lähipiirin suojaaminen.

23.1.2012

Lapselle määrättävä elatusapu

Säännökset lapsen elatuksesta sisältyvät lähinnä lakiin lapsen elatuksesta, lakiin ja asetukseen lapsen elatuksen turvaamisesta sekä lakiin eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannusindeksiin.