Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

23.1.2012

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävä huojennus – ennakkoratkaisun hakeminen verovirastolta

Kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn perinnön osan saava tai eloonjäänyt puoliso voi kirjallisella hakemuksella pyytää verovirastolta perintöveroa koskevan ennakkoratkaisun perinnönjättäjän kuoleman jälkeen. Toimivaltainen verovirasto on se, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui.

23.1.2012

Lapsen asuinpaikka – kuka päättää yhteishuollossa?

Kun vanhemmilla on yhteishuoltajuus lapsestaan, tulee vanhempien yhdessä kyetä tekemään lasta koskevat ratkaisut. Vanhempien yhteistyökykyä päätöksenteossa vaaditaan ainakin, kun kyseessä ovat lapsen sen hetkiseen elämään sekä tulevaisuuteen merkittävästi vaikuttavat päätökset. Lapsen asuinpaikasta päättäminen on luonnollisesti tällainen merkittävä ratkaisu.

23.1.2012

Perintöveroon sukupolvenvaihdoksessa tehtävän huojennuksen edellytykset

Perintöverotaakan helpottamiseksi on säädetty perintöveron huojennuksesta tilanteissa, joissa on kyse sukupolvenvaihdoksesta maatilan tai yrityksen kohdalla.

23.1.2012

Lapsen isyyden toteaminen

Suomen oikeusjärjestys liittää henkilön sukuasemaan monia merkittäviä oikeusvaikutuksia. Vahvistettuun vanhemmuuteen liittyy paitsi velvollisuuksia, kuten elatusvelvollisuus, myös vanhemman kannalta merkittäviä oikeuksia, kuten oikeus lapsen huoltajana päättää tämän henkilöä ja taloutta koskevista asioista.

23.1.2012

Perunkirjoitus

Perukirjan tarkoitus Perukirja on luettelo, jossa selvitetään lähinnä perittävän, lesken, perillisten ja testamentin saajien henkilö- ja yhteystiedot, sekä kuolinpesän omaisuus ja velat. Perunkirjoituksella on sekä pesänselvitystä että perintöverotusta palveleva tehtävä.

23.1.2012

Lapsen oikeus elatukseen oikeusministeriön työryhmämietinnön 2006:10 pohjalta

Laki lapsen elatuksesta määrittelee lapsen elatuksen tarpeen sekä lapsen oikeuden riittävään elatukseen hyvin yleisellä tasolla. Lain mukaan lapsella on oltava oikeus riittävään elatukseen. Riittävä elatus käsittää lapsen kehitystason mukaisten aineellisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen, lapsen tarvitseman hoidon ja koulutuksen sekä tästä aiheutuvat kustannukset. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan.

23.1.2012

Pesänjako

Jos aviopuolisoista ensiksi kuolleella ei ole rintaperillisiä, menee jäämistö eloonjääneelle puolisolle. Tämä ensiksi kuolleen puolison jäämistö ja lesken omistama omaisuus muodostavat yhdessä omaisuusmassan, jota Suomen perintöjärjestelmässä kutsutaan nimellä pesä. Sinänsä pesä on käsitteenä satoja vuosia vanha oikeudellinen käsite, jolla on kuvattu saman hallinnon alla olevaa omaisuusmassaa.

23.1.2012

Sijaantulo-oikeus testamentissa

Perintökaaressa on säännelty myös tilanne, jossa testamenttiin merkitty omaisuuden saaja kuolee ennen testamentin tekijää.

23.1.2012

Lapsen omavaltainen huostaanotto ja lapsikaappaus

Lapsen omavaltainen huostaanotto ja lapsikaappaus ovat rikoslaissa rangaistavaksi säädettyjä tekoja. Lapsikaappaus rikosnimikkeenä rakentuu lapsen omavaltaiselle huostaanotolle, mutta lapsikaappauksessa on aina kansainvälinen elementti – lapsi on poissa kotimaastaan. Molemmissa rikoksissa lapsella tarkoitetaan alle 16-vuotiaaseen lapseen kohdistunutta tekoa.

23.1.2012

Sukupolvenvaihdoksessa perintöveroon tehtävän huojennuksen vaatiminen

Kun kuolinpesän osakas, testamentilla jonkin tietyn omaisuuden osan perinyt tai eloonjäänyt puoliso on verotoimistolta hakenut ennakkoratkaisua koskien maksettavaa perintöveroa noudatetaan kyseistä ennakkoratkaisua, mikäli verovelvollinen tätä vaatii.