Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä on ulosotto?

Julkaistu 2.1.2011

Ulosotolla tarkoitetaan laiminlyödyn maksuvelvoitteen tai muun ulosottokaaressa tarkoitetun velvoitteen täytäntöönpanoa. Velallinen siis tavallaan pakotetaan täyttämään laiminlyömänsä velvoite. Tällöin ei ole väliä, onko velallinen maksukyvytön vai pelkästään maksuhaluton. Täytäntöönpanosta huolehtii valtion ulosottolaitos ulosottokaaressa säädetyssä järjestyksessä. Ulosottokaari koskee ennen kaikkea yksityisoikeudellisten velvoitteiden täytäntöönpanoa. Lakia noudatetaan kuitenkin myös soveltuvin osin verojen ja maksujen sekä sakkojen ja muiden rahamääräisten seuraamusten täytäntöönpanossa.

Sen jälkeen, kun ulosoton hakija on saanut vaateestaan ulosottokaaressa tarkoitetun ulosottoperusteen, esimerkiksi käräjäoikeuden antaman maksutuomion, ulosottomenettelyssä annetaan hänelle oikeussuojaa. Ulosottoperustetta ei tarvita, jos hakijan saatava on vero, julkinen maksu tai muu suoraan ulosottokelpoinen julkinen saatava. Ulosottoon riittää tällöin toimivaltaisen viranomaisen maksuunpano.

Ulosotossa pyrkimyksenä on perinnän lisäksi rehabilitaatio, jolla pyritään elvyttämään velallisen taloudellinen tilanne ennalleen. Laissa on nykyään huomattava määrä erilaisia säännöksiä, joilla pyritään ottamaan huomioon inhimilliset kohtuusnäkökohdat sekä liian voimakkaasta perinnästä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset.