Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mitä kaikkea omaisuutta voidaan ulosmitata?

Julkaistu 13.11.2014

Ulosmittauksen kohteena voi olla sekä kiinteää että irtainta omaisuutta. Kohde voi olla esine tai oikeus. Oikeus voi olla esimerkiksi oikeus palkkaan tai saatava (saamisoikeus). Ulosmittauskelpoisuuden edellytyksenä on, että kohde kuuluu velalliselle tai muuten vastaa hakijan saatavasta, se voidaan yksilöidä, sillä on varallisuusarvoa ja sen ulosmittaamista ei ole laissa kielletty. Esimerkkinä viimeisimmästä on lapsilisä ja asumistuki. Sellainenkin omaisuus, jonka sijaintipaikkaa ei tunneta, saadaan ulosmitata, kunhan omaisuus voidaan sitä näkemättä riittävästi yksilöidä. Näin ollen esimerkiksi ajoneuvo voidaan ulosmitata sen tunnistetietojen perusteella.

Laissa säädetään ulosmittausjärjestyksestä, jonka mukaan ensiksi tulee ulosmitata raha tai rahasaatava taikka palkka, eläke tai muu toistuvaistulo. Tämän jälkeen voidaan ulosmitata muu irtain omaisuus ja sitten kiinteistö. Viimeiseksi voidaan ulosmitata velallisen vakituinen asunto sekä toimeentulon kannalta välttämätön omaisuus ja liike- tai elinkeinotoiminnassa välttämättömät tuotantovälineet.

Velallisen mielipide tulee myös ottaa huomioon omaisuutta ulosmitattaessa. Jos esimerkiksi jollain esineellä on velalliselle suuri tunnearvo, se tulee ulosmitata vasta viimeisenä, jos velallinen niin haluaa.