Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Miten etu- tai sukunimen saa vaihdettua?

Julkaistu 22.1.2011

Sukunimen vaihtamiselle on olemassa laissa tiettyjä edellytyksiä. Sukunimen vaihtamista hakevan on selvitettävä, että hänen nykyisen sukunimensä käytöstä nimen vierasperäisyyden, sen yleiskielen merkityksen tai nimen yleisyyden johdosta taikka muusta syystä aiheutuu haittaa, että uudeksi sukunimeksi esitetty nimi on aikaisemmin ollut hänellä tai vakiintuneesti kuulunut hänen esivanhemmilleen ja sukunimen muuttamista on pidettävä tarkoituksenmukaisena tai että uuden sukunimen ottamista on muuttuneiden olosuhteiden tai muiden erityisten seikkojen johdosta pidettävä perusteltuna.

Sukunimen muuttamista koskeva hakemus voidaan toimittaa mille tahansa maistraatille. Jos hakemus on otettu vastaan muussa kuin toimivaltaisessa maistraatissa, hakemus siirretään viipymättä toimivaltaiselle maistraatille. Siirrosta ilmoitetaan hakijalle.

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava ne seikat, joiden perusteella sukunimen muuttamista haetaan, sekä hakijan esittämä uusi sukunimi.

Etunimiä saa lain mukaan olla enintään kolme. Etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, joka on sopimaton tai jonka käyttö muutoin voi aiheuttaa ilmeistä haittaa. Ilman erityistä syytä, esimerkiksi uskonnollisen tavan vuoksi, ei etunimeksi voida hyväksyä nimeä, joka muodoltaan tai kirjoitustavaltaan on kotimaisen nimikäytännön vastainen, pojalle naisennimeä eikä tytölle miehennimeä eikä sukunimeä, ellei kysymyksessä ole isän tai äidin etunimestä muodostettu poika- tai tytärloppuinen nimi, jota käytetään muun etunimen jäljessä. Etunimeksi ei myöskään hyväksytä nimeä, joka ennestään on sisaruksella tai puolisisaruksella, muutoin kuin toisen etunimen ohella.

Jos etunimiä ei ole aikaisemmin muutettu, etunimi voidaan muuttaa sille maistraatille tehtävällä kirjallisella ilmoituksella, jonka toimialueella etunimeä muuttavalla on kotikunta tai väestökirjanpitokunta. Etunimen muutos on sallittu kirjallisella ilmoituksella ainoastaan kerran.

Etunimi voidaan muuttaa myös hakemuksella uudeksi etunimeksi, jos nimi on lain säännösten vastainen tai jos hakija esittää muun pätevän syyn nimen muuttamiseen eikä hakijan esittämän uuden etunimen hyväksymiselle ole estettä. Hakemus toimitetaan maistraatille, minkä jälkeen maistraatti voi pyytää nimilautakunnan lausunnon hakijan esittämästä uudesta etunimestä.

Mikäli maistraatti hyväksyy hakemuksen, uusi nimi merkitään heti väestötietojärjestelmään. Jos maistraatti hylkää nimihakemuksen, hakija voi valittaa hallinto-oikeuteen. Myös uusi hakemus on mahdollinen. Hakijan kannattaa kuitenkin perustella uudessa hakemuksessaan laajemmin ja huolellisemmin hakemuksensa perusteita, jotta ehdotus menisi läpi.