Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Miten ulosottoa haetaan?

Julkaistu 2.1.2011

Ulosoton hakijan tulee ensiksi hakea ulosottoperuste, joka voi olla esimerkiksi tuomioistuimen antama tuomio tai välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio. Ulosottoperusteessa on vahvistettu täytäntöönpantava velvoite. Ulosottoperustetta ei tarvita, jos hakijan saatava on vero, julkinen maksu tai muu suoraan ulosottokelpoinen julkinen saatava. Ulosottoon riittää tällöin toimivaltaisen viranomaisen maksuunpano.

Ulosottoa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka toimitetaan vastaajan asuin- tai kotipaikan ulosottomiehelle tai muulle paikalliselle ulosottoviranomaiselle. Ulosottoa voidaan hakea myös sähköisesti. Hakemuksessa on ilmoitettava henkilötietojen lisäksi hakijan saatavan määrä sekä koron laskemista varten ulosottoperusteen antamisen tai edellisen ulosottokerran jälkeisten lyhennysten määrät ja ajankohdat sekä ulosottoperusteen tunnistetiedot, jos ulosottoperustetta ei liitetä hakemukseen. Ulosottoperuste on kuitenkin pääsääntöisesti liitettävä hakemukseen joko alkuperäisenä tai viranomaisen antamana jäljennöksenä.

Ulosottoviranomainen neuvoo tarvittaessa hakijaa asian vireillepanossa. Jos hakemus on puutteellinen, hakijaa kehotetaan määräajassa täydentämään hakemustaan, jos se on asian käsittelyn kannalta tarpeellista.