Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Omaishoitoon saatava tuki

Julkaistu 12.12.2013

Omaishoitoon saatavalle tuelle on säädetty omana lakinaan laki omaishoidon tuesta. Se asettaa edellytykset tuen saamiselle. Omaishoidon tuen saaminen määräytyy kunnan määrärahojen mukaan. Tukea on mahdollista saada, kun kaikki seuraavaksi mainittavat edellytykset täyttyvät

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva; ja
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Oikeus omaishoidon tukeen ei kuitenkaan ole automaattinen edellä mainittujen edellytysten täyttyessa, vaan tuki on riippuvainen kunnan taloudesta ja sen myönnettäessä sen määrään vaikuttavat hoidon vaativuus sekä sitova luonne.

Tuki on verotettavaa tuloa sen saajalle. Palkkion ja palveluiden lisäksi hoitajalla on oikeus kunnan tukemiin vapaapäiviin. Päiviä on vähintään kolme kuukautta kohden, jollon omaishoitaja on ympärivuorokauden sidottu hoidettavaan.