Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Onko ulosotosta mahdollista valittaa?

Julkaistu 2.1.2011

Voimakkaana lähtökohtana ulosotossa on, että ulosottomies ratkaisee itse ulosoton aikana esiin tulleet riitakysymykset. Ulosottomies voi tällöin tietyin rajoituksin korjata tekemänsä virheet itseoikaisun avulla.

Asianosainen voi myös saattaa asian tuomioistuimen ratkaistavaksi. Täytäntöönpanoriitana voidaan käsitellä ulosottoperusteen antamisen jälkeen tapahtuneet muutokset velvoitteen aineellisessa sisällössä sekä muut aineelliset kysymykset, esimerkiksi maksu- tai vanhentumisväite, riitautettu maksu- tai palautusvelvollisuus tai sivullisen oikeutta loukkaava ulosmittaus.

Asianosainen voi tehdä myös ulosottovalituksen, jossa voidaan käsitellä em. asioiden lisäksi ulosoton menettelyllisiä kysymyksiä. Valitus tehdään sille tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpanotoimi on suoritettu. Määräaika valituksen tekemiseen on kolme viikkoa. Valituksen määräaika lasketaan asianomaiselle päivästä, jona toimitus pidettiin tai päätös tehtiin, jos siitä on hänelle etukäteen ilmoitettu tai hän on ollut toimituksessa läsnä.