Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Perintöveron perusluonteesta

Julkaistu 23.1.2009

Varatuomari Altti Lepoluoto, Raahe, As:tsto Paakki & Lepoluoto & Kivijärvi Oy, altti.lepoluoto@paakki.net

Velvollisuus perintöveron maksamiseen tulee suurimmalle osalle meistä vastaan jossain vaiheessa elämää. Seuraavassa on esitelty perintöveroon liittyviä peruskysymyksiä.

Ketkä ovat velvollisia toimittamaan perintöveroa?

Perintöverovelvollisia ovat kaikki, jotka joko testamentilla tai perillisasemansa perusteella perivät omaisuutta vainajalta.

Milloin perintöverovelvollisuus alkaa?

Perintöverovelvollisuus perillisellä tai testamentinsaajalla alkaa suoraan perinnönjättäjän menehtymisestä. Jos vainaja on testamentissaan määrännyt tietyin ehdoin siitä, milloin henkilö saa omistusoikeuden hänelle testamentattuun omaisuuteensa, alkaa perintöverovelvollisuus vasta näiden ehtojen täyttymisestä. Esimerkkinä mainittakoon tilanne, jossa ehtona on testamentinsaajan täysi-ikäisyyden saavuttaminen.

Jos testamentattu omaisuus on määrätty jonkun toisen hallintaan tämän eliniäksi, alkaa testamentissa omaisuuden omistusoikeuden saajan perintöverovelvollisuus vasta, kun omaisuuden hallintaoikeuden haltija on kuollut. Näin on kuitenkin vain, jos testamenttaajalla ei ole perillisiä. Mikäli testamentintekijällä on perillisiä, määrätään näille pääsääntöisesti perintövero heti testamenttaajan kuoltua, vaikka omaisuus jäisikin tosiasiassa jonkun muun henkilön hallintaan tietyksi ajaksi. Perintöverotuksessa omaisuuden arvosta vähennetään kuitenkin tällöin käyttö- tai hallintaoikeuden kapitalisoitu arvo. Siinä tapauksessa, että henkilö on testamentilla saanut ainoastaan käyttöoikeuden tiettyyn omaisuuteen, ei tälle muodostu perintöverovelvollisuutta.

Mikä viranomainen määrää perintöveron?

Perintöveron määrää se verotoimisto, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui.

Kuinka veroilmoitus perintöveron kohdalla hoidetaan?

Kun kyse on perintöverosta, veroilmoituksena toimii vainajan omaisuudesta tehty perukirja, joka toimitetaan verotoimistoon, jonka alueella perinnönjättäjä kuollessaan vakituisesti asui. Jos perukirjaa ei ole asianmukaisesti toimitettu, suorittaa verotoimisto ns. arvioverotuksen.

Kuinka suuri perintövero tällä hetkellä Suomessa on?

Perintöveron määrä riippuu perinnön saajan suhteesta vainajaan: tällä perusteella Suomessa on järjestetty kaksi eri perintöveroluokkaa. Opuslexin artikkelikirjastossa on erillinen artikkeli, ”Perintöveroluokat ja niille maksettavan perintöveron määrä”, joka käsittelee perintöveron määrää.

Voiko velvollisuus perintöveron maksuun vanhentua?

Velvollisuus toimittaa perintöveroa poistuu, jos perintöverovelvolliselle ei määrätä perintöveroa maksettavaksi kymmenen vuoden kuluessa perintöverovelvollisuuden alkamisesta tai siitä, kun perukirja on toimitettu verotoimistoon.