Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Asianosaisjulkisuudesta poikkeaminen

Julkaistu 26.3.2019

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki, JulkL, 621/1999) mukaisia tiedonsaantiin oikeutettuja tahoja ovat ”jokainen” eli kuka tahansa ja asianosainen, eli hakija, valittaja tai muu, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee. Julkisuuslain tarkoittama julkisuus voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: yleisöjulkisuuteen ja asianosaisjulkisuuteen. Asianosaisjulkisuus on henkilölliseltä soveltamisalaltaan yleisöjulkisuutta kapeampi, mutta asialliselta ulottuvuudeltaan laajempi.

Julkisuuslain 11 §:n 1 momentin ilmaiseman pääsäännön mukaan asianosaisella on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Lisäksi 12 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada tieto itseään koskevista, viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista. JulkL 11 §:n 2 momentin tarkoittamat poikkeukset edellä mainitusta asianosaisjulkisuudesta kattavat tilanteet, joissa asianosaisella ei ole oikeutta saada asiakirjasta pyytämiään tietoja. Poikkeusperusteet esitetään kahdeksankohtaisessa luettelossa ja niitä ei saa tulkita laajentavasti, mutta ne rajoittavat myös 12 §:ssä annettua oikeutta.

Asianosaisjulkisuuden yleinen rajoitusperuste on 11 §:n 2 momentin luettelon 1 kohta: oikeutta saada tieto ei ole, jos tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai muuta erittäin tärkeää yksityistä etua. Erittäin tärkeä yleinen etu viittaa muun ohella valtion turvallisuuden ylläpitämiseen ja ulkopoliittisten suhteiden hoitoon, erittäin tärkeä yksityinen etu puolestaan voi tarkoittaa esimerkiksi liike- ja ammattisalaisuuksia sekä sellaisia terveystietoja, joiden antaminen voisi aiheuttaa ilmeisen itsemurhan vaaran asianosaiselle itselleen.

Tieto- ja asiakirjakohtaiset rajoitukset puolestaan kohdistuvat poliisi- ja esitutkinnassa esitettyihin tai laadittuihin asiakirjoihin ennen tutkinnan lopettamista, edellyttäen että tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian selvittämiselle; esittelymuistioihin, ratkaisuehdotuksiin ja niihin rinnastettaviin viranomaisen valmisteluasiakirjoihin ennen kuin asian käsittely on kyseisessä viranomaisessa päättynyt; tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmittauksen toimittamista ja omaisuuden haltuun saamista, jos tiedon antaminen tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa; julkisten hankintojen yhteydessä toisen ehdokkaan tai tarjoajan liike- tai ammattisalaisuutta koskeviin tietoihin; anonyymistä todistamisesta päättämisestä koskeviin hakemuksiin ja todistajan, asianomistajan tai asianosaisen taikka rikosilmoituksen tai verrattavan viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän ilmoituksentekijän salassa pidettäviin yhteystietoihin, jos tiedon antaminen vaarantaisi tällaisen henkilön turvallisuutta, etuja tai oikeuksia, sekä asiakirjan salassa pidettävään osaan, jonka julkisuuden määräytymistä asia koskee. Säännöksen kolmas momentti sisältää viittauksen oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettuun lakiin ja vastaavaan säädökseen hallintotuomioistuimissa – jos asiakirja kuuluu oikeudenkäyntiaineistoon, sovelletaan ko. lakeja julkisuuslain sijaan.

Julkisuuslaissa asetettuja rajoitusperusteita ei ole muotoiltu ehdottomiksi, vaan viranomaisilla voi olla niiden soveltamisessa jonkin verran harkintavaltaa. Rajoituksen soveltamiselle on oltava asiallinen peruste, minkä lisäksi suhteellisuusperiaate, tasapuolisuuden vaatimus ja muut hyvän hallintotavan periaatteet on otettava huomioon. Soveltamisessa on noudatettava lisäksi osajulkisuuden periaatetta, mikä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi erittäin tärkeä yksityinen etu estää tiedon antamisen vain joistakin asiakirjan sisältämistä salassa pidettävistä tiedoista, on asianosaisella oikeus saada tieto muista asiakirjan sisältämistä tiedoista salassapidon estämättä.