Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Hallinnollinen rangaistusseuraamus

Julkaistu 18.9.2018

Hallintolain (434/2003) 67 §:n mukaan viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, velvoitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla, keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään. Kuten lain sanamuodosta voi havaita, on hallintolaissa vain hallinnollista rangaistusseuraamusta eli hallinnollista sanktiota koskeva yleissäännös. Lukuisat erityislait täydentävät sanktion lainsäädännöllistä pohjaa.

Hallinnollinen sanktio määrätään hallintomenettelyssä tai -prosessissa. Lähtökohtana seuraamusten määräämiselle ovat hyvän ja tehokkaan hallinnon perusperiaatteet. Lisäksi, koska kyseessä on rangaistusseuraamus, on sanktiota määrättäessä noudatettava soveltuvin osin rikosoikeudellisia periaatteita, kuten laillisuusperiaatetta, syyttömyysolettamaa ja kaksoisrangaistuksen kieltoa.  Erityisen tarkasti on noudatettava suhteellisuusperiaatetta. Sanktion on perustuttava lakiin, se on määrättävä kohtuullisessa ajassa ja siitä on tehtävä valituskelpoinen hallintopäätös. Todistustaakka seuraamuksen perustana olevasta rikkomuksesta on viranomaisella, ja päätöstä vastustavalle asianosaiselle on taattava riittävät oikeussuojakeinot.

Julkisen velvoitteen rikkomiseen tai laiminlyöntiin perustuva hallinnollinen sanktio on käytännössä useimmiten erityislakiin perustuva hallintoviranomaisen luonnolliselle tai oikeushenkilölle määräämä seuraamusmaksu, kuten joukkoliikenteen tarkastusmaksu, rikemaksu tai pysäköintivirhemaksu. Maksu on seuraus luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön lainvastaisesta menettelystä ja sitä käytetään erityisesti silloin, kun rikosoikeudellinen seuraamus olisi tekoon tai laiminlyöntiin nähden tarpeettoman ankara. Yleensä sitä käytetään seuraamuksena teosta, joka on rikosoikeudelliselta katsantokannalta vakavaa vähäisempi, eikä subjektiivisen syyllisyyden selvittäminen ole oikeussuojasyistä keskeistä. Seuraamusmaksun lisäksi hallinnollisina sanktioina voidaan pitää varoituksia ja huomautuksia, joita valvova viranomainen voi antaa valvonnan kohteelle. Myös maksun- ja veronkorotukset voidaan rinnastaa seuraamusmaksuihin luonteensa perusteella.

Hallinnollinen maksuseuraamus määrätään hallintomenettelyssä tekemällä päätös, johon voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen kuten hallintolainkäyttölaissa säädetään.