Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Lasten ja nuorten parissa työskenteleviltä vaadittava rikostaustaote

Julkaistu 20.12.2012

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) tuli voimaan 1.1.2003. Laki velvoittaa työnantajan selvittämään lasten kanssa työskentelevien henkilöiden rikostaustan ennen työsopimuksen tekemistä tai virkaan nimittämistä. Velvollisuuden laiminlyönti on rangaistavaa. Henkilön rikostaustaa selvitetään siten, että tehtävään valittu työntekijä hankkii itsestään rikosrekisteriotteen ja esittää sen työnantajalle nähtäväksi tämän pyynnöstä. Lain tavoitteena on suojata lapsia seksuaaliselta hyväksikäytöltä, väkivallalta ja huumausaineilta. Laki edistää osaltaan lasten oikeutta turvalliseen kasvu- ja opiskeluympäristöön.

Rikostaustan selvittämismenettely koskee vain tilanteita, joissa työhön liittyy läheinen vuorovaikutus lasten kanssa ja siten mahdollisuus luoda luottamuksellinen suhde lapsiin. Lain soveltamispiiriin kuuluvia ammatteja ovat lähinnä kasvatus-, hoito- ja opetusalan ammatit. Vapaaehtoistyö esimerkiksi harrastejärjestöissä on rajattu soveltamispiirin ulkopuolelle. Lasten suojelemisen vastapainona vaikuttaa työnhakijan yksityisyyden suoja, jota on tarkoitettu kavennettavaksi mahdollisimman vähän ja vain sen verran kuin lasten suojelemiseksi on välttämätöntä. Työtä koskevassa hakuilmoituksessa on oltava maininta siitä, että tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote.

Esim. työharjoittelua, työelämävalmennusta ja työkokeilua koskevien sopimusten tekemisessä työvoimaviranomainen rinnastetaan työnantajaksi rikostaustan selvittämislain mukaan. Tällöin työvoimaviranomaisella ja laissa tarkoitetulla muulla viranomaisella on samalla tavoin kuin työnantajalla velvollisuus selvittää työnhakijan rikostaustaa. Jos työ, työharjoittelu, työelämävalmennus tai työkokeilu tapahtuu lain soveltamispiiriin kuuluvissa tehtävissä, työnantajan tai viranomaisen on pyydettävä työnhakijan rikosrekisteriote nähtäväksi ennen kuin sopimus tehdään.

Rikosrekisteriote pyydetään silloin, kun työntekijän työtehtäviin pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisten kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa alaikäisen kanssa. Arvioitaessa ”pysyväisluontoisesti ja olennaisesti” ehdon täyttymistä on molempien ehtojen täytyttävä, jotta tehtävä kuuluu laissa määrätyn menettelyn piiriin. Arvio on tehtävä työtä tai tehtäviä annettaessa olevan tilanteen mukaan.

Alaikäisellä tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Henkilöstöryhmiä, joita menettely ainakin koskee, ovat päivähoidon hoito- ja kasvatushenkilöstö, lastensuojelun laitoshuollon hoito- ja kasvatushenkilöstö ja yksityisten perhekotien hoito- ja kasvatushenkilöstö, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö, nuorisotoimen ohjaushenkilöstö sekä osittain liikuntatoimen ohjaushenkilöstö sekä sairaaloiden lastenosastojen henkilöstö.

Rikostaustan selvittämiseksi työnhakija saa oikeusrekisterikeskukselta maksutta itseään koskevan rajoitetun rikosrekisteriotteen. Ote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Otteeseen merkitään vain rikosrekisterilaissa mainitut rikokset, joita tässä yhteydessä ovat:

 1. lapseen kohdistuvat rikokset (esim. lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö),
 2. seksuaalirikokset (esim. raiskaus),
 3. väkivaltarikokset (esim. törkeä pahoinpitely) ja
 4. huumausainerikokset.

Merkinnän tekeminen rikosrekisteriin edellyttää, että teosta tuomitaan vankeusrangaistus, ehdollinen tai ehdoton. Sakkorangaistukset eivät näy rikosrekisterissä.

Rikosrekisterissä oleva merkintä ei automaattisesti merkitse sitä, ettei työsopimusta tai työharjoittelu-, työelämävalmennus- tai työkokeilusopimusta voida tehdä. Jos henkilön rikosrekisteriotteessa on merkintä rikoksesta, työnantajan on harkittava, onko henkilön rikollinen tausta este työhön osallistumiselle. Työnhakijan soveltuvuus jää aina sopimuksen tekemisestä päättävän työnantajan tai viranomaisen harkintaan.

Hallituksen esityksen mukaan yksittäistapauksissa voi olla painavia erityisiä syitä valita tehtävään henkilö rikostaustasta huolimatta. Tällainen voisi tulla kysymykseen esimerkiksi, jos henkilö on aikaisemmin syyllistynyt huumausainerikoksiin, mutta pystyy luotettavasti osoittamaan, että ei itse käytä huumeita ja on muutenkin muuttanut.

Työnantajan tulee pyytää nähtäväkseen ote rikosrekisteristä (rikostaustaote), kun henkilö ensi kerran otetaan tai nimitetään sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, johon kuuluu edellä lueteltuja tehtäviä. Virkaa täytettäessä, valinta on suoritettava ehdollisena ja valinnan vahvistaminen on ratkaistava vasta sitten, kun rikostaustaote on esitetty. Virkaan ehdollisesti valitun on esitettävä rikostaustaote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista lukien uhalla, että valinta muutoin raukeaa. Velvollisuus rikostaustaotteen esittämiseen koskee myös henkilöitä, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, siviilipalvelusta, työharjoittelua, työelämävalmennusta tai työkokeilua suorittaessaan. Työnantajalle esitettävä rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi. Sama rikostaustaote kelpaa kuuden kuukauden kelpoisuusaikansa puolesta esitettäväksi, myös muulle työnantajalle kuin mitä varten ote on alun perin tilattu.

Rikostaustan selvittämislaissa on säädetty rikosrekisteriotteita käsittelevien henkilöiden vaitiolovelvollisuudesta. Työnantaja tai työvoimaviranomainen tarkistaa työnhakijan toimittamanrikosrekisteriotteen ja palauttaa sen työnhakijalle viipymättä, käytännössä yleensä samassa tilaisuudessa, jossa se esitetään. Otteesta ei saa ottaa kopiota tai muutenkaan käsitellä sitä henkilötietolain eikä rikostaustan selvittämislain vastaisesti. Otteen saa asiaa käsiteltäessä esittää vain niille henkilöille, jotka päättävät, tehdäänkö työnhakijan kanssa työsopimus tai työvoimatoimistossa työkokeilua, -harjoittelua tai työelämävalmennusta koskeva sopimus. Rikosrekisteriotetta käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista otteesta ilmeneviä tietoja sivulliselle. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös työ- tai virkasuhteenpäättymisen jälkeen.

Rikostaustan selvittämislaissa on erillinen rangaistussäännös, jonka mukaan työnantaja voidaan tuomita rikostaustan selvittämisrikkomuksesta sakkoon, jos hän

 • laiminlyö velvollisuuden pyytää nähtäväksi laissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen
 • rikkoo velvollisuuden ilmoittaa lääninhallitukselle tai kunnalle muun kuin lupahakemuksessa tai ilmoituksessa yksilöidyn henkilön ottamisesta lain tarkoittamiin tehtäviin (koskee yksityisiä sosiaalipalvelujen tarjoajia) tai
 • rikkoo velvollisuuden viipymättä palauttaa rikosrekisteriote otteen esittäneelle henkilölle.

Rikostaustaote voidaan antaa vain henkilölle itselleen. Työnantaja ei voi siis pyytää tai saada otetta työntekijän puolesta, eikä työntekijä ei voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan rikostaustaotetta puolestaan. Otteen voi tilata vapaamuotoisella kirjallisella hakemuksella tai käyttämällä tarkoitusta varten laadittua valmista lomaketta. Lomake on ladattavissa oikeusrekisterikeskuksen internetsivuilta.

Vapaamuotoisesta hakemuksesta tulee ilmetä, että hakija haluaa tilata lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi tarvittavan otteen rikosrekisteristä. Hakemuksesta tulee käydä ilmi tilaajan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, työnantaja tai viranomainen sekä virka tai tehtävä, jota varten ote tilataan. Hakemus on allekirjoitettava omakätisesti. Hakemus toimitetaan Oikeusrekisterikeskukselle postitse, faksilla tai sähköpostilla. Maksuton rikostaustaote lähetetään tilaajan kotiosoitteeseen, ellei hakija hae sitä henkilökohtaisesti oikeusrekisterikeskuksesta.

Rikostaustaotteesta ilmenee vain sellaiset rikosrekisteriin sisältyvät tiedot, joilla on arvioitu olevan erityistä merkitystä, kun henkilö työskentelee lasten kanssa. Rikostaustaotteeseen ei tule merkintää muista kuin seuraavaksi luetelluista rikoksista.

Lapseen kohdistuvat rikokset

 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito
 • lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
 • seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

Seksuaalirikokset

 • raiskaus
 • törkeä raiskaus
 • pakottaminen sukupuoliyhteyteen
 • pakottaminen seksuaaliseen tekoon
 • seksuaalinen hyväksikäyttö
 • paritus
 • sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan esittäminen

Väkivaltarikokset

 • tappo
 • murha
 • surma
 • törkeä pahoinpitely
 • törkeä ryöstö

Huumausainerikokset

 • huumausainerikos
 • törkeä huumausainerikos
 • huumausaineen käyttörikos
 • huumausainerikoksen valmistelu
 • huumausainerikoksen edistäminen