Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mistä rangaistusasteikon lieventämisessä on kyse?

Julkaistu 26.3.2019

Rikoslain (RL, 39/1889) 6 luku sisältää säännökset rangaistuksen määräämisestä ja mittaamisesta. Luvun 2 §:n mukaan rangaistus määrätään noudattaen rikoksesta säädettyä rangaistusasteikkoa, mutta pääsäännöstä voidaan poiketa luvun 8 ja 8 a §:n perusteella. Taustalla on RL 6 luvun 4 §:ssä ilmaistu yleisperiaate, jonka mukaan rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikoksen vahingollisuuteen, vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin ja rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen nähden. Käsitteellisesti ajateltuna RL 6 luku sisältää kahdenlaisia lieventämisperusteita: sekä niitä, jotka vaikuttavat tietyn rangaistusasteikon sisällä rangaistuksen pituuteen, että niitä, jotka vaikuttavat itse rangaistusasteikon käyttöalaan. Varsinaisia, RL 6:6:n lieventämisperusteita koskevaan artikkeliin voi tutustua täällä (http://opuslex.fi/artikkelit/rikos/rangaistuksen-lieventaminen/).

Rangaistusasteikon lieventämistä koskeva säännös on RL 6:8. Sen mukaan rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, rikos on jäänyt yritykseen, tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen tai hänen osallisuutensa rikokseen on muutoin muiden osallisuutta selvästi vähäisempi, rikos on tehty olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita, tai jos siihen on lieventämis- tai kohtuullistamisperusteilla tai muilla poikkeuksellisilla perusteilla tuomiossa mainittavia erityisiä syitä.

RL 6:8.2 §:n mukaan rangaistusasteikon lieventäminen tarkoittaa, että tekijälle saa tuomita enintään kolme neljäsosaa rikoksesta säädetyn rangaistuksen enimmäismäärästä. Rikoksesta säädetty vähimmäismäärä on kuitenkin vähintään tuomittava. Erikseen lainkohdassa mainitaan, että jos rikoksesta voisi seurata elinkautinen vankeusrangaistus, voidaan lievennettyä rangaistusasteikkoa käyttäessä tuomita enimmillään 12 ja minimissään kaksi vuotta vankeutta. Tällä maininnalla viitataan rikoslain törkeimpään ja ankarimmin rangaistavaan rikokseen, murhaan. Lainkohtaa sovelletaan myös silloin, kun rangaistusta ollaan määräämässä rikoksen alentuneesti syyntakeisena tehneelle sillä poikkeuksella, ettei alentunut syyntakeisuus vaikuta käytettävissä olevaan enimmäisrangaistukseen. Lisäksi RL 6:8.4 mahdollistaa erityisen painavasta syystä sakkorangaistuksen määräämisen määräaikaisen vankeusrangaistuksen asemasta.

Lisäksi RL 6:8 a:n mukaan rangaistus määrätään noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa, jos tekijä on myötävaikuttanut rikoksensa selvittämiseen oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (ROL, 689/1997) tai esitutkintalain (805/2011) säännösten vaatimalla tavalla. Tällöin rikoksentekijälle voidaan tuomita vähintään rangaistuslajin minimimäärä, mutta enintään kaksi kolmasosaa rikoksesta säädetyn rangaistuksen enimmäismäärästä. Erityisestä syystä tuomioistuin voi määrätä rangaistukseksi vankeuden sijasta sakkoa, jos siihen on erityisiä syitä. Säännöksen 3 momentin mukaan tuomiossa on ilmoitettava tuomitun rangaistuksen ohella myös, millaisen rangaistuksen tuomioistuin olisi tuominnut ilman lainkohdan tarkoittamaa myötävaikutusta.