Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Nuorisorangaistus

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Antti Kejo, Kajaani, As:tsto Antti Kejo KY, aatsto(at)anttikejo.fi

Laki nuorisorangaistuksesta astui voimaan 1.1.2005. Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita rikoksentekohetkellä 15-17 -vuotias nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi. Nuorisorangaistuksen avulla voidaan ehkäistä ehdollisten vankeusrangaistusten kasaantuminen tietyille nuorille ja sen on myös havaittu ehkäisevän rikoksia uusimista ehdollista rangaistusta paremmin. Nuorisorangaistus on ns. nuorten versio yhdyskuntapalvelusta. Nuorisorangaistus sisältää työnteon lisäksi sosiaalista toimintakykyä ja vastuuntuntoa edistäviä osa-alueita, yhdyskuntapalvelun sisällön rajoittuessa vain suoritettavien palvelustuntien tekemiseen.

Kriminaalihuoltolaitoksen tehtävänä on arvioida, syyttäjän pyynnöstä, nuorisorangaistukseen tuomitsemisen tarkoituksenmukaisuus. Jokaisen nuorisorangaistukseen tuomitun nuoren rangaistuksen sisältö määritellään yksilöllisesti Kriminaalihuoltolaitoksen laatimassa ja tuomioistuimen vahvistamassa toimeenpanosuunnitelmassa. Toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja rangaistuksen sisällyn suunnittelu tapahtuvat yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja sosiaaliviranomaisten kanssa.

Nuorisorangaistuksen täytäntöönpano on viipymättä aloitettava, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi tai pantavissa täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, jollei täytäntöönpanon aloittamiselle ole tuomitun sairaudesta, varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisesta tai muusta näihin rinnastettavasta hyväksyttävästä syystä johtuvaa estettä. Nuorisorangaistuksen täytäntöönpano voidaan käräjäoikeuden tuomion perusteella aloittaa ennen kuin tuomio on saanut lainvoiman, jos tuomittu kirjallisesti suostuu täytäntöönpanoon ja on tyytynyt tuomioon siltä osin kuin hänet on tuomittu nuorisorangaistukseen.

Rangaistuksen suorittaminen ja sisältö

Nuorisorangaistukseen tuomittu on valvonnassa koko rangaistuksen ajan. Rangaistukseen sisältyvään valvontaan tuomitaan vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi. Nuorisorangaistuksen toimeenpanosta huolehtii Kriminaalihuoltolaitos ja nuoren valvojana toimii Kriminaalihuoltolaitoksen virkamies. Nuorisorangaistus sisältää vähintään 10 ja enintään 60 tuntia nuorisopalvelua; valvonnassa tapahtuvaa säännöllistä, palkatonta työtä, valvontatapaamisia, valvonnan alaisena suoritettavia sosiaalista toimintakykyä edistäviä tehtäviä ja ohjelmia, esim. työelämään tutustuminen, päihdeohjelma, yhteiskuntatietoisuus sekä vihan ja suuttumuksen hallintataitojen harjoittelu. Valvojan kanssa käytävien keskusteluiden, tuen ja ohjauksen tarkoituksena on huolehtia siitä, että rangaistus suoritetaan ehtojen ja määräysten mukaisesti, auttaa ja tukea nuorta selviytymään elämässään ja sopeutua yhteiskuntaan sekä ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Nuorisorangaistusta suoritetaan laaditun aikataulun mukaisesti enintään kahdeksan tuntia viikossa. Rangaistuksen suorittaminen suunnitellaan niin, ettei se haittaa nuoren koulunkäyntiä. Työelämään tutustuminen ja palvelustuntien suorittamispaikka pyritään valitsemaan siten, että työskentelystä olisi hyötyä nuoren mahdollisten opinto- ja urasuunnitelmien kannalta. Nuorelle korvataan nuorisorangaistuksen suorittamisesta aiheutuvat kohtuulliset matkakustannukset.

Nuorisorangaistukseen tuomitun velvollisuudet ja velvollisuuksien laiminlyönnin seuraukset

Nuoren tulee noudattaa rangaistuksen suorittamista varten laadittua toimeenpanosuunnitelmaa ja kriminaalihuoltolaitoksen antamaa aikataulua ja määräyksiä. Tuomitun velvollisuuksiin kuuluu pitää yhteyttä valvojaansa, toimeenpanosuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Valvontatapaamisissa ja muissa rangaistuksen suorittamiseen kuuluvissa tapahtumissa ei saa olla alkoholin tai muun päihdyttävän aineen vaikutuksen alaisena. Päihteiden käytön kontrollointi kuuluu kriminaalihuoltolaitoksen virkamiehelle, nuoren valvojalle.

Poliisi voi noutaa nuoren valvontatapaamiseen tai muuhun nuorisorangaistuksen suorittamista koskevaan tilaisuuteen, johon nuori on jättänyt saapumatta ilman valvojan tiedossa olevaa hyväksyttävää syytä. Jos nuorisorangaistukseen tuomittu menettelee hänelle asetettujen velvollisuuksiensa vastaisesti, Kriminaalihuoltolaitoksen on annettava hänelle suullinen tai kirjallinen huomautus. Jos tuomittu ei ojennu hänelle annetusta huomautuksesta tai muuten vakavasti rikkoo toimeenpanosuunnitelman ehtoja tai siihen perustuvia määräyksiä, Kriminaalihuoltolaitoksen on annettava hänelle kirjallinen varoitus. Ennen varoituksen antamista tuomitulle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

Jos nuorisorangaistukseen tuomittu ei aloita nuorisorangaistuksen suorittamista, jättää suorittamisen kesken tai ei ojennu varoituksesta eikä hänellä ole menettelyynsä hyväksyttävää syytä, Kriminaalihuoltolaitoksen on ryhdyttävä toimenpiteisiin asian saattamiseksi tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuimen on kuultava nuorisorangaistukseen tuomittua henkilökohtaisesti, ennen asian ratkaisemista. Tuomioistuin voi tuomita suorittamatta jääneen nuorisorangaistuksen osan sijasta muuhun rangaistukseen. Jo suoritettu nuorisorangaistuksen osa on otettava kohtuuden mukaan huomioon uutta rangaistusta alentavana seikkana. Kahden nuorisorangaistuspäivän katsotaan vastaavan yhtä päivää ehdotonta vankeutta, jollei tästä jo suoritetun nuorisorangaistuksen osan sisältö huomioon ottaen ole erityistä syytä poiketa.