Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Oikeudenkäynnin julkisuus

Julkaistu 30.12.2012

Asianajaja Tuula Suhonen, Mikkeli, As:tsto Suhonen Oy tuula(at)suhonen.info

Oikeudenkäynnit ovat pääsääntöisesti julkisia. Kuka tahansa voi mennä seuraamaan oikeudenkäyntiä, ilman eri ilmoitusta. Yleisön läsnäoloa voidaan rajoittaa, jos läsnäolon rajoittaminen on tarpeen, esim. todistajan suojelemiseksi tai liiallisen tungoksen välttämiseksi. Tuomioistuin voi kieltää alle 15-vuotiaan läsnäolon julkisessa käsittelyssä, jos läsnäolosta voi olla hänelle haittaa.

Oikeudenkäynti voidaan järjestää suljetuin ovin vain erityisestä syystä, jolloin asiasta tiedotetaan oikeudenkäyntiä seuraamaan tulleille henkilöille joko suullisesti tai istuntosalin ulkopuolella olevalla taululla. Tuomioistuin voi päättää osallisen pyynnöstä tai erityisestä syystä että suullinen käsittely toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta. Tuomioistuin ratkaisee jokaisen asian erikseen, jutun erityispiirteiden perusteella. Oikeudenkäynnin ratkaisu on julkinen, vaikka käsittely olisikin järjestetty suljetuin ovin.

Suljetun käsittelyn perusteena voi olla esimerkiksi, että

  1. asiassa esitetään arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään, terveydentilaan, vammaisuuteen tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista;
  2. asiassa esitetään salassa pidettäväksi säädetty tai määrätty oikeudenkäyntiasiakirja taikka ilmaistaan muussa laissa salassa pidettäväksi säädetty tieto, jonka julkinen käsittely todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty;
  3. alle 18-vuotias on syytteessä rikoksesta ja suljettu käsittely ei olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua;
  4. asiassa kuullaan alle 15-vuotiasta tai henkilöä, jonka toimintakelpoisuutta on rajoitettu; tai
  5. asiassa velvoitetaan vastaamaan kysymykseen, johon vastaamisesta saisi muuten kieltäytyä. Esimerkiksi asianosaisen läheinen voi kieltäytyä todistamasta. Suljetulla käsittelyllä voidaan suojata myös esimerkiksi liike- ja ammattisalaisuuksia, jos todistaja antaa oikeudenkäynnissä liike- ja ammattisalaisuuden sisältämän lausuman, jonka antamisesta hän saa kieltäytyä.
  6. Tuomioistuin voi harkintansa mukaan päättää, että vangitsemista, matkustuskieltoa ja todisteiden esittämistä koskevan asian suullinen käsittely ennen syytteen käsittelyn alkua toimitetaan yleisön läsnä olematta. Suljetun käsittelyn perusteena on usein näissä tapauksissa epäillyn pyyntö tai tutkinnalliset syyt.

Suljetussa käsittelyssä saavat olla läsnä vain asianosaiset sekä heidän edustajansa ja avustajansa, ellei tuomioistuin pidä muiden henkilöiden esim. tukihenkilön läsnäoloa tarpeellisena. Yleisön läsnäoloa saadaan rajoittaa vain siltä osin kuin se on tarpeen suojattavien etujen turvaamiseksi. Käsittelyssä läsnä olleet henkilöt eivät saa paljastaa tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja.