Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin

Julkaistu 1.11.2018

Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytyksiä on yhdenvertaisuus lain edessä, puolueettomuus ja rehellisyys tuomioistuimissa, käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu päätös sekä tehokkaat muutoksenhakukeinot. Lainsäädännöllinen pohja on paitsi kirjattu kansalliseen perustuslakiimme, (PL, 731/1999), on sääntelyn kansainvälinen tausta Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi, EIS, SopS 19/1990). Perustavanlaatuinen oikeus on yksi keskeisimmistä perus- ja ihmisoikeuksista ja välttämätön osa oikeusvaltioiden oikeusjärjestystä.

EIS 6 artiklan 1 kohta sisältää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin peruselementit: sen mukaan jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa, riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun asia koskee häntä vastaan nostettua rikossyytettä tai kun hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan päätetään. Lisäksi päätös on annettava julkisesti, jollei yleisön ja lehdistön pääsy ole perusteltua evätä käsittelyyn esimerkiksi demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi, nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta.

Artiklan 2 kohta luo pohjan rikosoikeudelliselle syyttömyysolettamalle: sen mukaan jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen. Syyttömyysolettaman voidaan katsoa sisältävän syyttömyyden lisäksi velvollisuuden arvioida todistusaineistossa olevat epäselvyydet syytetyn eduksi (in dubio pro reo) sekä syyttäjän todistustaakan.

Artiklan 3 kohdassa luetellaan rikoksesta syytetyn vähimmäisoikeudet, jotka käsittävät oikeuden saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja perusteista hänen ymmärtämällään kielellä, oikeuden saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan, oikeuden puolustautua joko henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, tarvittaessa korvauksetta oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa sekä oikeuden kuulustella tai kuulusteluttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat sekä oikeuden saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti sisältää käsitteenä paitsi oikeudenkäyntimenettelyyn itseensä liittyvät vaatimukset, joista tärkeimpinä voidaan pitää luotettavuutta ja asiallisuutta, myös institutionaalisen ulottuvuuden. Oikeudenkäynnin on tapahduttava laillisesti perustetussa ja pysyvässä, toimivaltaisessa ja puolueettomassa itsenäisessä tuomioistuimessa. Esimerkiksi esteettömyyden vaatimus on erottamaton osa tuomioistuimen päätösvaltaisuutta.