Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Pidättämisen edellytykset

Julkaistu 27.4.2018

Pidättämisen edellytykset

Pidättäminen on vapauteen kohdistuva pakkokeino, jonka käyttö on tarkoin säädelty pakkokeinolain (PKL, 806/2011) 2 luvun 5–10 §:ssä. Pidättämällä rikoksesta epäillyltä riistetään vapaus joksikin aikaa pitämällä häntä säilössä esitutkinnan turvaamiseksi ja/tai hänen myöhempää vangitsemista varten. PKL 2 luvun 1 §:ssä poliisimiehen kiinniotto-oikeudesta säädetään, että kiinniotettu epäilty on 24 tunnin kuluttua joko päästettävä vapaaksi tai pidätettävä. Tätä päätöstä tehtäessä on tarkasteltava, täyttyvätkö laissa säädetyt pidättämisen edellytykset. Edellytykset voidaan jakaa yleisiin ja erityisiin edellytyksiin. Yleisten edellytysten tulee täyttyä jokaisen pidätystilanteen yhteydessä. Erityiset edellytykset puolestaan ovat keskenään vaihtoehtoisia – ainakin yhden niistä on täytyttävä yleisten edellytysten lisäksi, jotta pidättämiseen voidaan ryhtyä.

Yleiset edellytykset

Pidättäminen on sallittua, kun todennäköisin syin voidaan epäillä, että on tehty rikos ja pidätettävä henkilö on syyllistynyt kyseessä olevaan rikokseen. Kynnys on verrattain korkea – on oltava varsin todennäköistä, että kyseessä on rikos. Toisaalta kvalifioidun pidättämisen käsite tarjoaa mahdollisuuden eräänlaiseen takaporttiin mainitusta: vaikka todennäköisyyskynnys ei ylittyisi, mutta henkilöä on kuitenkin syytä epäillä rikoksesta, hänet voidaan pidättää, jos pidättämiseen muutoin on erityisiä edellytyksiä ja epäillyn säilöön ottaminen on odotettavissa olevan lisäselvityksen vuoksi erittäin tärkeää. Toisaalta niin sanottu negatiivinen yleinen edellytys rajoittaa kvalifioidunkin pidättämisen soveltamismahdollisuuksia; henkilöä ei saa pidättää, jos se olisi kohtuutonta esimerkiksi asian laadun tai henkilöön liittyvän syyn, kuten epäillyn iän, vuoksi. Kohtuuton pidättäminen kielletään nimenomaisesti PKL 6 §:ssä. Pidättää ei myöskään saa, mikäli teosta seuraisi ainoastaan sakkorangaistus.

Erityiset edellytykset

Niin sanotuista pidättämisen erityisten edellytysten täyttymisestä säännönmukaisessa tapauksessa säädetään PKL 2:5,1:n 2 kohdassa. Lainkohdan mukaan pidättää voidaan, kun pidättämisperusteena olevasta rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta ja epäillyn henkilökohtaisten

olosuhteiden tai muiden seikkojen perusteella on syytä epäillä, että hän täyttää jonkin säännöksessä luetelluista vaaraedellytyksestä. Näitä ovat paonvaara, jälkienpeittämisvaara ja rikoksen jatkamisvaara.

Paonvaarasta puhutaan, kun tarkoitetaan, että on syytä epäillä, että epäilty lähtee pakoon taikka muuten karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa. Jälkienpeittämis- eli kolluusiovaarasta on kyse, kun on syytä epäillä, että epäilty vaikeuttaa asian selvittämistä hävittämällä, turmelemalla, muuttamalla tai kätkemällä todistusaineistoa taikka vaikuttamalla todistajaan, asianomistajaan, asiantuntijaan tai rikoskumppaniinsa. Jatkamisvaaran sisältö ilmenee termistä itsestään; se täyttyy, kun on syytä epäillä, että rikollinen jatkaa rikollista toimintaansa, jos häntä ei pidätetä.

Lisäksi rikoksesta todennäköisin syin epäillyn pidättäminen voi tulla kysymykseen, kun rikoksesta ei ole säädetty lievempää rangaistusta kuin kaksi vuotta vankeutta, tai kun rikoksesta epäilty on tuntematon ja kieltäytyy ilmoittamasta nimeään tai osoitettaan taikka antaa siitä ilmeisesti virheellisen tiedon. Kvalifioiduksi paonvaaraksi kutsutaan tilannetta, jossa epäillyllä ei ole vakinaista asuntoa Suomessa ja todennäköistä on, että hän poistumalla maasta karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksensa täytäntöönpanoa. Myös siinä on kyse pakkokeinolaissa säädetystä erityisestä edellytyksestä.

Poikkeuksen erityisistä edellytyksistä muodostaa niin sanotut ylitörkeät rikokset, joilla tarkoitetaan rikoksia, joista säädetty vähimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Niiden kohdalla edellytysten täyttymistä ei vaadita. Lisäksi on hyvä muistaa, ettei alle 15-vuotiaana tehdystä rikollisesta teosta epäiltyä saa pidättää.