Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Tehostettu matkustuskielto

Julkaistu 26.3.2019

Pakkokeinolain (PKL, 806/2011) 5 luvussa säädetään matkustuskiellosta tutkintavankeuden vaihtoehtona. Tehostetun matkustuskiellon, jossa henkilöä valvotaan teknisten apuvälineiden avulla, määrääminen tuli mahdolliseksi vuoden 2019 alusta lukien.

PKL 5:2:n mukaan matkustuskieltopäätöksessä kieltoon määrätty voidaan velvoittaa muun muassa pysymään tietyllä paikkakunnalla tai pysymään poissa tietyltä alueelta, olemaan määriteltyinä aikoina tavattavissa esimerkiksi asunnossaan, ilmoittautumaan tiettyinä aikoina poliisille tai Rajavartiolaitokselle sekä luovuttamaan passinsa tai muun matkustusasiakirjansa edellä mainittujen viranomaisten haltuun. Kaikki edellä mainitut matkustuskieltoon liittyvät määräykset soveltuvat myös tehostettuun matkustuskieltoon, minkä lisäksi PKL 5:2 a.1:n mukaan tehostettuun matkustuskieltoon määrätylle voidaan asettaa velvoite pysyä asunnossaan tai muussa asumiseen soveltuvassa paikassa 12–22 tunnin ajan vuorokaudessa. Mainittu velvoite on pääsäännön mukaan ajoitettava iltayhdeksän ja aamukuuden väliselle ajalle, mutta säännöksen 2 momentissa säädetään ajasta poikkeamisesta välttämättömän syyn, kuten opiskelun tai työn, vuoksi.

Tehostettuun matkustuskieltoon määräämisen edellytyksistä säädetään lain 5 luvun 1 a §:ssä. Tausta-ajatuksena on kiellon määrääminen tehostettuna silloin, kun tavallista matkustuskieltoa yksinään ei katsota riittäväksi pakkokeinoksi tilanteessa, jossa on syytä epäillä, että rikoksesta epäilty lähtee pakoon tai muilla tavoin karttaa esitutkintaa, oikeudenkäyntiä tai rangaistuksen täytäntöönpanoa, vaikeuttaa asian selvittämistä esimerkiksi kätkemällä todistusaineistoa tai vaikuttamalla todistajaan taikka jatkaa rikollista toimintaa. Lisäksi edellytetään, että rikoksesta säädetty ankarin rangaistus on vähintään vuosi vankeutta. Tehostetulle muodolle edellytyksinä on edellä lueteltujen seikkojen ohella, että tutkintavanki suostuu pakkokeinon toimeenpanoon tehostettuna, sitoutuu siihen ja voidaan pitää todennäköisenä, että hän tulee noudattamaan hänelle asetettavia velvollisuuksia. PKL 5:4.4:n mukaan tehostetun matkustuskiellon määräämisestä päättää aina tuomioistuin. Toimeenpanosta, joka alkaa tuomioistuimen ratkaisusta, vastaa kuitenkin poliisi, ja teknisen valvonnan osalta vastuu on Rikosseuraamuslaitoksella.

Matkustuskiellon, oli se sitten tehostettu tai ei, rikkomisesta säädetään PKL 5:10:ssä: mikäli matkustuskieltoon määrätty jollakin tavalla rikkoo hänelle määrättyä kieltoa, hänet saadaan pidättää ja vangita. Jos hänelle tuomittu ehdoton vankeusrangaistus on jo tullut täytäntöönpanokelpoiseksi, se saadaan panna täytäntöön välittömästi.