Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu

Julkaistu 23.8.2019

Suomen rikoslaissa ei ole lähtökohtaisesti säädetty rangaistavaksi rikoksen valmistelua. Törkeimpien rikosten kohdalla on kuitenkin poikkeuksia. Rikoksen valmistelu on tehty laittomaksi esim. terrorismirikosten, valtionpetosten ja huumausainerikosten kohdalla. Valmistelu on myös säädetty rangaistavaksi törkeiden henkeen tai terveyteen kohdistuvien rikosten valmistelun kohdalla.

Henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset, joiden valmistelusta voidaan rangaista, ovat rikoslain 21 luvussa mainitut tappo, murha, surma tai törkeä pahoinpitely.

Valmistelusta voidaan tuomita ensinnäkin, jos (yllämainitun rikoksen tekemistä varten) pitää hallussaan ampuma- tai teräasetta tai muuta niihin rinnastettavaa hengenvaarallista välinettä taikka välinettä, joka soveltuu erityisesti käytettäväksi välineenä rikoksessa. Välineen ei välttämättä tarvitse olla pelkästään aseena käytettävä, vaan esim. leipäveitsikin voi täyttää kriteerin. Rangaistavuuden kriteerinä onkin, että hallussapito tapahtuu väkivaltarikoksen tekemistä varten. Tapauksessa on katsottava, että kyseisen välineen hallussapidolle ei ole muuta uskottavaa syytä kuin rikoksen tekeminen.

Toinen tapa syyllistyä valmisteluun on että, sopii toisen kanssa tai laatii yksityiskohtaisen suunnitelman jonkin mainitun rikoksen tekemisestä. Toisen kanssa sopiminen edellyttää konkreettista rikostoimea, joka toteutetaan tiettyä kohdetta tai kohdejoukkoa vastaan. Pelkkä sopiminen riittää ja osallisen ei tarvitse itse osallistua teon toteutukseen. Yksityiskohtaisen suunnitelman kriteeriksi on asetettu, että se luo edellytykset ja on välttämätön teon toteuttamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että teko tulisi suunnitella jokaista pientä yksityiskohtaa myöten. Pelkkä yleinen valmius teon tekemiseen ei riitä täyttämään kriteeriä.

Kolmas tapa on, että palkkaa, käskee tai muuten yllyttää toista mainitun rikoksen tekemiseen, taikka lupautuu tai tarjoutuu tekemään sen. Yllyttämisellä tarkoitetaan tilanteita, joissa yllyttäjälle syntyy tahallisuus suhteessa tekijän rikoksentekopäätökseen. Palkkaaminen liittyy edun tarjoamiseen rikoksen tekemisestä (palkkamurhat) ja käskemisen tyyppitapauksena ovat tilanteet, joissa käskijällä on tosiasiallista valtaa käskettävään esim. rikollisjärjestön johtoportaan määrätessä tekemään murhan. Suostuminen tekoon voi olla myös yksipuolista, ja ei edellytä, että tarjousta edes harkittaisiin vastapuolen toimesta.

Valmisteluteon on luotava todellinen vaara rikoksen toteutumisesta. Jos tosiasiassa tällaista vaaraa pääteosta ei ole, ei myöskään valmistelusta rangaista. Rikosvastuu poistuu myös, jos tekijä