Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

22.10.2019

Työsopimuksen purkaminen

Työsopimuksen purkamisessa on kyse työsopimuksen lakkauttamisesta sopimuskumppanin vakavan sopimusrikkomuksen takia. Purkaminen eroaa irtisanomisesta siten, että työsuhteen velvoitteet päättyvät välittömästi. Tällöin toistaiseksi voimassa olevassa työsopimuksessa ei noudateta irtisanomisaikaa, ja määräaikaisessa työsopimuksessa sopimus lakkaa kesken sopimuskauden. Irtisanomisperusteen tulee olla asiallinen ja painava, mutta purkamisperusteen tulee olla erityisen painava. Purkaminen on harvinainen tapa päättää työsopimus ja tarvitsee taakseen tavallista painavamman syyn.

22.10.2019

Työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaan työntekijällä on mahdollisuus pidättäytyä sellaisesta työstä, josta aiheutuu hänelle itselleen tai toiselle työntekijälle vakavaa henkeen tai terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Työntekijä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka tällaisesta työstä pidättäytymisestä aiheutuu. Työntekijällä on siis oikeus kieltäytyä vakavasti vaarallisiksi katsomistaan töistä, eikä hän tämän takia voi menettää palkkaansa tai joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

22.10.2019

Tasa-arvolain syrjintäolettama työhönotossa

Tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 609/1986) mukaista kiellettyä syrjintää tapahtuu, kun työnantaja työhön ottaessaan, taikka tehtävään tai koulutukseen valitessaan, syrjäyttää henkilön, joka on ansioituneempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva henkilö. Jos työnantaja valitsee vähemmän ansioituneen toista sukupuolta edustavan henkilön tehtävään, syntyy tilanteessa ns. syrjintäolettama. Syrjintäolettaman ei ole tarkoitus kumota työnantajan oikeutta valita parhaaksi näkemänsä henkilö tehtävään. Sen on tarkoitus ainoastaan estää sukupuolen käyttö työhönoton perusteena.

26.3.2019

Raskaussyrjintä

Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki (tasa-arvolaki, 609/1986) kieltää yksiselitteisesti raskauden perusteella tapahtuvan syrjinnän. Syrjintäkielto sisältyy lain 7 §:ään, jonka 1 momentissa todetaan sekä välitön että välillinen syrjintä sukupuolen perusteella kielletyksi. 2 momentin 2 kohdassa täsmennetään, että eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä lukeutuu välittömän syrjinnän alaan. Säännöksen 5 momentissa erikseen määritellään, että syrjintä on aina kielletty, oli sen taustalla sitten tosiseikka tai oletus ja riippumatta siitä, koskeeko se henkilöä itseään vai jotakuta toista.

29.6.2018

Paikallinen sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten työkaluna

Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty laissa, vaan se on työmarkkinoilla käytettävä yleiskielinen ilmaisu, jonka tarkempi merkityssisältö riippuu asiayhteydestä. Laajasti ymmärrettynä käsitteellä voidaan viitata kaikkiin työpaikalla tehtyihin sopimuksiin, mutta useimmiten paikallinen sopiminen käsitetään suppeampana terminä liittyen sellaisiin työ- ja virkaehtosopimusten sisältämiin määräyksiin, joista on mahdollisuus sopia toisin.

18.6.2018

Jääviys muutoksenhakuperusteena

Hallintolain (434/2003) 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen eli jäävi. Edes asian valmisteluun ei esteellinen virkamies saa osallistua.

2.8.2016

Työaikakirjanpidosta

Työajanseuranta on työnantajan työaikalaissa säädetty velvollisuus. Työnantajan on kirjat-tava työntekijäkohtaisesti kaikki tehdyt työtunnit ja niistä maksetut korvaukset. Laissa säädetystä velvollisuudestaan huolimatta työnantajat usein perustavat palkanmaksunsa ainoastaan työntekijän pitämään kirjanpitoon. Työnantajan olisi syytä jo pelkästään pal-kanmaksun oikeellisuuden varmistamiseksi huolehtia työaikakirjanpidosta tai ainakin työn-tekijän pitämän kirjanpidon oikeellisuuden tarkistamisesta myös itse. Samalla työnantaja pysyy parhaiten kärryillä työntekijän mahdollisesta ylityökertymästä ja sen pysymisestä lain sallimissa rajoissa.

8.4.2016

Työsuhteen päättämissopimukset

Yleisesti kuulee puhuttavan niin sanotuista työntekijöille tarjottavista paketeista tai sopimuksista, jotka liittyvät työsuhteiden päättämiseen. Näihin liittyy kuitenkin usein epäselvyyttä lähinnä sen suhteen mitä työntekijän kannattaa ottaa huomioon niiden osalta ja mitä mahdollisia vaikutuksia tällaisen paketin tai sopimuksen hyväksymisellä on työntekijän kannalta. Yleensä on hyvä olla yhteydessä lakimieheen ennen sopimuksen hyväksymistä jo neuvotteluvaiheessa, jotta mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin ja työntekijän edut tulisivat otetuksi asianmukaisesti huomioon. Tässä artikkelissa käydään kuitenkin läpi yleisellä tasolla ne yleisimmät kysymykset, joita näihin paketteihin tai päättämissopimuksiin liittyy.

31.12.2012

Täytyykö vanhempien allekirjoittaa nuoren työsopimus?

Viisitoista vuotta täyttänyt saa työntekijänä itse tehdä sekä irtisanoa ja purkaa työsopimuksensa. Alle 15-vuotiaan puolesta työsopimuksen voi tehdä huoltaja tai huoltajan antamalla luvalla nuori henkilö itse. Näin ollen vanhempien ei tarvitse välttämättä puuttua nuoren työsopimukseen lainkaan.

31.12.2012

Liikkeen luovutus ja työsuhdeturva

Kun toimiva yritys tai sen osa siirretään toiselle, joka ryhtyy jatkamaan liiketoimintaa, kysymys on työoikeudellisesta liikkeen luovutuksesta. Liikkeen tulee säilyä samana tai samankaltaisena. Työsopimuslaissa on tarkempi liikkeen luovutuksen määritelmä 1 luvun 10 §:ssä.