Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

2.1.2012

Työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuus

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen suullisen tai kirjallisen työsopimuksensa tai työsopimuksen ehdoksi muuttuneen vakiintuneen käytännön mukaista työtä vastaavaa muuta työtä.

2.1.2012

Työntekijän sähköposti

Työsuhteen päättymisen yhteydessä yleensä sovitaan työtekijän ja työnantajan välillä työntekijän sähköpostia koskevista kysymyksistä. Tällöin työtekijä voi ennen lähtöään ja ennen sähköpostiosoitteen lakkauttamista erotella sähköpostistaan yksityiset sekä työhön liittyvät viestit.

2.1.2012

Työntekijän vastuu työssä aiheuttamastaan vahingosta

Työelämässä tulee eteen tilanteita, jossa työntekijä aiheuttaa vahingon, jonka perusteella vahingon kärsinyt vaatii vahingonkorvauksia. Tällöin vahingonkorvaukset suorittaa tilanteesta riippuen joko työntekijä taikka työnantaja taikka molemmat. Seuraavassa eritellään, milloin maksajaksi joutuu työntekijä ja milloin työnantaja.

2.1.2012

Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Yleissäännös työsopimuksen irtisanomisperusteista on työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä. Säännöksen mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen edellytyksistä säädetään tarkemmin työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä.

2.1.2012

Työsopimus vai ei?

Milloin on kysymyksessä työsopimus ja milloin työtä tehdään esimerkiksi itsenäisenä yrittäjänä? Vastaus on työsopimuslaissa.

2.1.2012

Työsuhde ja yhteistyökumppanuus

Arvioitaessa henkilöyrittäjän ja työsuhteen välistä rajaa keskeisiä kysymyksiä ovat perinteisesti olleet toiminnan itsenäisyys ja vapaus sekä kyseisen henkilön taloudellinen sitoutuminen toimintaan.

2.1.2012

Työsuhteessa noudatettava koeaika

Työsopimuslain 1 luvun 4 §:ssä on työsuhteessa noudatettavaa koeaikaa koskevat määräykset. Työnantaja ja työtekijä voivat sopia, että osa työsopimuksen voimassaoloajasta on koeaikaa.

2.1.2012

Työtuntimäärän osalta määrittelemätön ns. nollatuntityösopimus / työtä tarjottaessa työsopimus

Nollatuntityösopimukset ja työtä tarjottaessa työsopimukset ovat yleistyneet monilla aloilla. Työntekijän kannattaa huomioida, että esimerkiksi “noin 15 tuntia viikossa” työsopimus merkitsee, että työtunteja voi olla nolla tai määrittelemättömästi “noin” 15 tuntia viikossa.

2.1.2012

Työturvallisuuslain mukaiset työnantajan yleiset velvoitteet

Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

2.1.2012

Voiko työnantaja asentaa kameravalvontaa työpaikalle?

Kameravalvontaa ilmenee työnantajan toimesta yhä useammilla työpaikoilla. Kyseiselle valvonnalle on kuitenkin asetettu täsmälliset edellytykset ja rajat Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä. Erityisesti tiettyyn työpisteeseen kohdistuva kameravalvonta on luonteeltaan poikkeuksellista.