Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

21.1.2012

Työttömyysturva palkansaajan ryhtyessä yrittäjäksi

Työttömyysuhan alla olevat joutuvat yrittäjäksi siirtyessään myös pohtimaan sitä, miten yrittäjyys vaikuttaa heidän työttömyysturvaansa jos aloitettava yritystoiminta ei onnistukaan.

21.1.2012

Yrittäjän työttömyysturvasta

Perinteisesti on ajateltu, että yrittäjä pärjää omillaan, eikä hän tarvitse yhteiskunnan apua selvitäkseen elämän karikoista. Viime vuosikymmenen lama on onneksi tuonut hieman muutosta tähän ajatteluun. Pakollisia yrittäjän eläkemaksuja ei aina enää pidetä yrittäjien keskuudessa rangaistuksena, ja vapaaehtoisuuteen perustuvat yrittäjien työttömyyskassat saavat koko ajan uusia jäseniä.

10.1.2012

Työsuhdeasunnon vuokrasopimuksen irtisanominen

Vuokranantajan puolelta työsuhdeasunnon irtisanomisaika on yksi, kolme tai kuusi kuukautta. Työsuhdeasunnon irtisanomisaika riippuu työsuhteen kestoajasta ja päättymisperusteesta. Pitkään kestänyt palvelussuhde pidentää myös työsuhdeasunnon irtisanomisaikaa. Työsuhdeasunnon vuokrasopimus voidaan irtisanoa myös palvelussuhteen päättymisajankohtana.

10.1.2012

Työsuhdeasunto

Työsuhdeasunnolla tarkoitetaan työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräämisvalta vuokranantajana, yhteisön jäsenyyden tai osuuden perusteella taikka perustamansa säätiön tai vastaavan välityksellä. Vuokrasuhteessa vuokranantajana on työnantaja, joka voi omistaa vuokraamansa asunnon tai on voinut vuokrata asunnon kolmannelta työntekijäänsä varten.

2.1.2012

Työnantajan harjoittama kameravalvonta – avoimuus edellytyksenä

Asianajaja Esa Valjakka, Pieksamäki, As:tsto Ropponen & Valjakka Oy, esa.valjakka@rvlaw.fi

2.1.2012

Työnantajan velvollisuudet ja syrjintäkielto

Työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. On huolehdittava työntekijän suoriutumiskyvystä ja mahdollisuuksista kehittyä ja edetä työuralla.

2.1.2012

Työntekijän uudelleensijoittamisvelvollisuus

Työnantaja ei saa irtisanoa työntekijää, jos hänet voidaan sijoittaa tai kouluttaa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen suullisen tai kirjallisen työsopimuksensa tai työsopimuksen ehdoksi muuttuneen vakiintuneen käytännön mukaista työtä vastaavaa muuta työtä.

2.1.2012

Työntekijän sähköposti

Työsuhteen päättymisen yhteydessä yleensä sovitaan työtekijän ja työnantajan välillä työntekijän sähköpostia koskevista kysymyksistä. Tällöin työtekijä voi ennen lähtöään ja ennen sähköpostiosoitteen lakkauttamista erotella sähköpostistaan yksityiset sekä työhön liittyvät viestit.

2.1.2012

Työntekijän vastuu työssä aiheuttamastaan vahingosta

Työelämässä tulee eteen tilanteita, jossa työntekijä aiheuttaa vahingon, jonka perusteella vahingon kärsinyt vaatii vahingonkorvauksia. Tällöin vahingonkorvaukset suorittaa tilanteesta riippuen joko työntekijä taikka työnantaja taikka molemmat. Seuraavassa eritellään, milloin maksajaksi joutuu työntekijä ja milloin työnantaja.

2.1.2012

Työsopimuksen irtisanominen työntekijästä johtuvista syistä

Yleissäännös työsopimuksen irtisanomisperusteista on työsopimuslain 7 luvun 1 §:ssä. Säännöksen mukaan työnantaja saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Irtisanomisen edellytyksistä säädetään tarkemmin työsopimuslain 7 luvun 2 §:ssä.