Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

31.12.2011

Voiko valtion virassa olla koeaikaa?

Virkamiestä nimitettäessä voidaan määrätä, että virkasuhde voidaan enintään kuusi kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa sekä nimittävän viranomaisen että virkamiehen puolelta.

31.12.2011

Onko määräaikainen virkasuhde mahdollinen?

Henkilö voidaan nimittää virkamieheksi määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi, jos työn luonne, sijaisuus, avoinna olevaan virkaan kuuluvien tehtävien hoidon väliaikainen järjestäminen tai harjoittelu edellyttää määräaikaista virkasuhdetta. Virkamiestä ei tällöin nimitetä virkaan, vaan virkasuhteeseen.

31.12.2011

Kuka voi toimia virkamiehenä?

Virkamieheksi nimitettävän tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Virkamieheksi voidaan kuitenkin nimittää 15 vuotta täyttänyt ja oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, jos nimittämistä voidaan virkamiehen tehtävien asianmukaisen hoitamisen kannalta pitää sopivana. Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

31.12.2011

Millä perusteilla virkamiehen voi irtisanoa?

Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua tai, jos niin on sovittu tai laissa erikseen säädetty, irtisanomisaikaa noudattamatta.

31.12.2011

Kilpailevan toiminnan kielto

Suomen perustuslaki takaa lähtökohtaisesti kaikille oikeuden vapaasti valita työnsä. Kilpailevan toiminnan kielto on tämän perusoikeuden rajoitus. Työntekijän tulee lain mukaan välttää työnantajaansa vahingoittavaa kilpailevaa toimintaa. Kielto on voimassa vain työsuhteen kestoaikana, elleivät työnantaja ja työntekijä ole erikseen sopineet kilpailukiellosta, joka ulottuu työsuhteen päättymisen jälkeiseen aikaan.

31.12.2011

Pysyväksi tarkoitetun työsopimuksen päättäminen ja irtisanomisajat

Toistaiseksi voimassa olevaksi tehty (pysyvä, vakinainen) työsopimus lakkaa joko työnantajan tai työntekijän tekemän irtisanomisen johdosta. Työntekijä voi aina itse irtisanoa työsopimuksensa ilman erityistä perustetta. Työnantajalla pitää työsopimuksen irtisanomiseen olla laillinen syy.

31.12.2011

Milloin työsuhdesaatavia voidaan vielä vaatia?

Jos työsuhde on päättynyt, kaikki työsuhdesaatavat vanhenevat kahdessa vuodessa työsuhteen päättymisestä. Vanheneminen katkeaa ainoastaan saattamalla työsuhdesaatavia koskeva kanne vireille käräjäoikeuteen. Kahden vuoden sääntö koskee henkilövahinkoja lukuun ottamatta kaikkia työsuhdesaatavia niiden tyypistä riippumatta.