Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Mikä ero on toistaiseksi voimassa olevalla ja määräaikaisella työsopimuksella?

Julkaistu 31.12.2011

Työsopimuksen kestolla on merkitystä, sillä toistaiseksi voimassa olevaan ja määräaikaiseen työsopimukseen sovelletaan osittain erilaisia säännöksiä.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta, ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta pidetään toistaiseksi voimassa olevana.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi. Mikäli työnantaja ei noudata tätä kieltoa, kannattaa työntekijän kääntyä asiassa lakimiehen puoleen.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen osapuolet voivat sopia enintään neljän kuukauden pituisesta koeajasta. Kahdeksaa kuukautta lyhyemmässä määräaikaisessa työsuhteessa sen sijaan koeaika saa olla enintään puolet työsopimuksen kestosta.

Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy lähinnä purkamisen tai irtisanomisen kautta. Määräaikainen työsopimus sen sijaan päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä tai sovitun työn valmistuessa. Määräaikaista työsopimusta ei saa irtisanoa mahdollisen koeajan jälkeen. Jos työsopimuksen päättymisen ajankohta on vain työnantajan tiedossa, hänen on ilmoitettava työntekijälle työsopimuksen päättymisestä viipymättä päättymisajankohdan tultua hänen tietoonsa.

Viittä vuotta pidemmäksi määräajaksi tehty työsopimus on kuitenkin viiden vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä irtisanottavissa samoin perustein ja menettelytavoin kuin toistaiseksi voimassa oleva työsopimus.