Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Paikallinen sopiminen työ- ja virkaehtosopimusten työkaluna

Julkaistu 29.6.2018

Paikallisen sopimisen käsitettä ei ole määritelty laissa, vaan se on työmarkkinoilla käytettävä yleiskielinen ilmaisu, jonka tarkempi merkityssisältö riippuu asiayhteydestä. Laajasti ymmärrettynä käsitteellä voidaan viitata kaikkiin työpaikalla tehtyihin sopimuksiin, mutta useimmiten paikallinen sopiminen käsitetään suppeampana terminä liittyen sellaisiin työ- ja virkaehtosopimusten sisältämiin määräyksiin, joista on mahdollisuus sopia toisin. Tällaiset määräykset ovat verrattain yleisiä ja ne antavat tilaa sopia yksittäisissä työpaikoissa tai jopa yksittäisissä työsuhteissa nimenomaisesti vastoin työ- tai virkaehtosopimuksen määräyksiä. Paikallisen sopimisen käsitteen alle voidaan sijoittaa myös työsuhteen kestäessä tehdyt sopimukset työehtojen muuttamisesta.

Paikallisen sopimisen tausta- ajatuksena voidaan pitää työehtosopimukseen osallisille kuuluvan normikompetenssin siirtämistä sopimukseen sidotuille osapuolille – lähtökohtana on, että valtakunnalliset työehtosopimusosapuolet voivat siirtää toimivaltaansa paikalliselle tasolle. Huomattava kuitenkin on, että paikallisessa sopimisessa on toimittava niin lainsäädännön kuin delegoidun kompetenssikin rajoissa. Kompetenssin ylittäminen, kuten yleensäkin, voi nimittäin johtaa sopimisen mitättömyyteen: esimerkiksi työsopimuslain (TSL, 55/2001) 13:6 §:n mukaan jos paikallisesti sopien on vähennetty työntekijöille pakottavassa lainsäädännössä säädettyjä etuja, on sopimusehto mitätön ja työsuhteessa on sen sijaan noudatettava lain pakottavia säännöksiä.

Paikallisella sopimisella sovitaan tyypillisesti työaikaa koskevista asioista, mutta sopimisen kohteet voivat vaihdella aina työpaikan oloista virka-asujen pesulakulujen korvauskäytäntöihin ja lomapalkan maksuajankohdan määrittelemisestä vuokratyövoiman käyttöön. Paikallinen sopiminen voidaankin nähdä instrumenttina, joka antaa tilaa alojen, työpaikkojen ja yksittäisten työsuhteiden erilaisuudelle ja luo mahdollisuuden mukauttaa työsopimusehtoja yritys-, toimipaikka-, henkilöstöryhmä- ja yksilökohtaisten tarpeiden mukaisiksi lainsäädännön asettamissa rajoissa.