Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Raskaussyrjintä

Julkaistu 26.3.2019

Naisten ja miesten tasa-arvosta annettu laki (tasa-arvolaki, 609/1986) kieltää yksiselitteisesti raskauden perusteella tapahtuvan syrjinnän. Syrjintäkielto sisältyy lain 7 §:ään, jonka 1 momentissa todetaan sekä välitön että välillinen syrjintä sukupuolen perusteella kielletyksi. 2 momentin 2 kohdassa täsmennetään, että eri asemaan asettaminen raskaudesta tai synnytyksestä johtuvasta syystä lukeutuu välittömän syrjinnän alaan. Säännöksen 5 momentissa erikseen määritellään, että syrjintä on aina kielletty, oli sen taustalla sitten tosiseikka tai oletus ja riippumatta siitä, koskeeko se henkilöä itseään vai jotakuta toista.

Tasa-arvolain syrjintää työelämässä koskevan 8 §:n mukaan työnantajan menettelyä pidetään laissa tarkoitettuna syrjintänä, jos työnantaja työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen valitessaan, palvelussuhteen kestosta tai jatkumisesta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liittyvän syyn perusteella epäedulliseen asemaan. Raskaussyrjintä voi siten tulla kysymykseen missä vaiheessa työsuhdetta vain. Yksi yleisistä syrjinnän muodoista on se, että määräaikaisen työntekijän työsuhdetta ei raskauden takia uusita. Työhönottotilanteessa raskaussyrjintää on myös se, että raskaana olevaa työnhakijaa ei valita tehtävään, vaikka hän olisi siihen pätevin.

Epäily raskaussyrjintätapauksesta luo syrjintäolettaman, mikä tarkoittaa, että todistustaakka siitä, ettei sukupuolten välistä tasa-arvoa ole loukattu, on työnantajalla, mikäli syrjintää kokenut työntekijä lähtee viemään asiaa eteenpäin. Tällöin työnantajan on kyettävä osoittamaan, että menettely on johtunut muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta tai työntekijän raskaudesta. Todistustaakasta säädetään tasa-arvolain 9 a §:ssä.

Raskaussyrjintäsääntelyä on paitsi kansallisessa oikeudessamme, myös EU:n tasolla: niin sanotun tasa-arvodirektiivin 2 artiklassa määritellään raskauteen perustuva naissukupuolen epäedullisempi kohtelu syrjinnäksi. EU:n oikeuskäytännön myötä välittömän sukupuolisyrjinnän käsite on laajentunut koskemaan myös raskautta, ja direktiivin mukaan välittömästä syrjinnästä on kyse tilanteessa, jossa henkilöä kohdellaan sukupuolen perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa.