Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Työntekijän oikeus työstä pidättäytymiseen

Julkaistu 22.10.2019

Työturvallisuuslain 23 §:n mukaan työntekijällä on mahdollisuus pidättäytyä sellaisesta työstä, josta aiheutuu hänelle itselleen tai toiselle työntekijälle vakavaa henkeen tai terveyteen kohdistuvaa vaaraa. Työntekijä ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka tällaisesta työstä pidättäytymisestä aiheutuu. Työntekijällä on siis oikeus kieltäytyä vakavasti vaarallisiksi katsomistaan töistä, eikä hän tämän takia voi menettää palkkaansa tai joutua vahingonkorvausvelvolliseksi.

Vaaran on oltava vakava, jotta työntekijä voi pidättäytyä työstä. Lievät haitat esim. hikoilu, lievä ihottuma tai lihasten rasitus eivät riitä perusteeksi työstä pidättäytymiseen. Vaaran on oltava myös todennäköinen. Vähemmänkin todennäköinen vaara kelpaa pidättäytymisen perustaksi, jos vaara on todella vakava, esim. hengen menetys on mahdollinen. Vaaran seurausten ei tarvitse olla välittömiä. Esimerkiksi kemiallisille yhdisteille altistumisen oireet voivat tulla vasta huomattavasti myöhemmin. Työn luonne on yksi osa vaaran arviointia. Erilaiset kriisi ja pelastustoimen tehtävät sisältävät vaaraa, joka ei oikeuta työstä pidättäytymiseen, niin kauan kuin riittävistä varotoimista huolehditaan.

Työntekijän tulee pidättäytyä työstä vasta silloin, kun vaaraa ei muilla työsuojelutoimenpiteillä ole pystytty välttämään. Viime kädessä vaaran arvioi työntekijä itse. Kun vaaran arviointia tarkastellaan jälkikäteen, on otettava huomioon työntekijän kokemus ja tieto työstä. Subjektiivinen näkemyskin vaarasta voi riittää, vaikka myöhempi selvitys toisin osoittaisikin, jos katsotaan, että normaali, harkitsevainen työntekijä olisi päätynyt tilanteessa samanlaiseen ratkaisuun.

Työntekijän on ilmoitettava työstä pidättäytymisestä työnantajalle tai tämän edustajalle mahdollisimman aikaisin. Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, kunnes työnantaja poistaa vaaratekijän tai vaara muuten poistuu. Työstä pidättäytyminen ei saa rajoittaa työntekoa sen enempää kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Jos joku tietty työn osa-alue aiheuttaa vaaran, niin työtä tulee jatkaa muilta osin. Työntekijän on varmistettava, että työstä pidättäytymisestä johtuva mahdollinen vaara on mahdollisimman vähäinen.

Työntekijää, joka on aiheellisesti pidättäytynyt työstä vaaran takia, ei voida velvoittaa korvaamaan vahinkoa joka pidättäytymisestä on työantajalle aiheutunut. Työntekijä on myös oikeutettu palkkaansa siltä ajalta, kun on pidättäytynyt työstä. Työntekijää ei myöskään saa irtisanoa työstä, kun pidättäytyminen johtuu vakavasta vaarasta. Jos katsotaan myöhemmin, että työntekijä pidättäytyi perusteetta työstä, voidaan tällöin hänet asettaa velvolliseksi korvaamaan pidättäytymisestä aiheutuneet vahingot, menettämään palkkansa tai hänet voidaan jopa irtisanoa.