Neuvontapuhelin.png0600 199 33
Oikeudellisten asioiden neuvontapuhelin
(1 € + ppm/min)

Artikkelikirjastostamme löydät satoja asiantuntijoiden laatimia artikkeleja useista eri aihealueesta

Työntekijöiden tasapuolinen kohtelu

Julkaistu 15.1.2021

Työsopimuslakiin sisältyy työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaate. Työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti, jollei siitä poikkeaminen ole työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Periaate koskee kaikkia työsuhdetta ja sen ehtoja koskevia työnantajan ratkaisuja. Periaate koskee myös esim. työnantajan antamia etuuksia ja työpaikalla noudatettavia käytäntöjä.

Tasapuolista kohtelua voidaan myös arvioida työsuhteen päättämistilanteessa. Esimerkkinä ovat tilanteet, joissa työnantaja ei ole soveltanut johdonmukaisesti käytäntöä varoitusten antamisesta ennen irtisanomista. Jos työnantaja antaa yhdelle työntekijälle varoituksen tietystä menettelystä, ei toista työntekijää voi erottaa ilman varoitusta samasta menettelystä.

Tasapuolinen kohtelu ei tarkoita, että jokaista työnantajan työntekijää kohdellaan samalla tavalla. Esimerkiksi työtehtävien erilainen sisältö, työntekijän koulutus tai työsuorituksen laatu voi olla hyväksyttävä perustelu erilaiselle kohtelulle. Työnantajan on pystyttävä perustelemaan työntekijöiden erilainen kohtelu.

Määräaikaisissa ja osa-aikaisissa työsuhteissa ei saa pelkästään työsopimuksen kestoajan tai työajan pituuden vuoksi soveltaa epäedullisempia työehtoja kuin muissa työsuhteissa, ellei se ole perusteltua asiallisista syistä. Kysymys on tilanteista, joissa vertailtavat työsuhteet ovat muuten samanlaisia, siten että ainoana erotuksena on työsuhteen määrä- tai osa-aikaisuus. Tästäkin on mahdollista poiketa asiallisella perusteella. Esimerkiksi työsuhteen pitkä kesto voi oikeuttaa tiettyihin erityisetuuksiin, jotka katsotaan hyväksyttäväksi. Työnantaja voi näin houkutella työntekijöitä sitoutumaan työnantajaan.

Periaatteena on, että työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet ovat suhteutetaan lyhyempään työaikaan. Työsuhde-edun määrä voi siis määrä- tai osa-aikaisella työntekijällä olla vähempi, kunhan se on suhteessa työntekijän työmäärään. Puolittaista työaikaa tekevä voi saada puolet samanlaista työtä kokopäiväisesti tekevän työsuhde-edusta.

Edellä mainittujen työsopimuslain mukaisten velvoitteiden lisäksi on otettava huomioon yhdenvertaisuuslain vaatimukset työntekijöiden yhdenvertaiselle kohtelulle ja syrjinnän kiellolle, sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa säädetty syrjinnän kielto sukupuolen perusteella. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjimisen iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työsopimuslain tasapuolisen kohtelun periaate ikään kuin täydentää näiden lakien soveltamista.